Trạng Từ Quan Hệ

Bên cạnh những đại từ tình dục (WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT), mệnh đề tình dục còn hoàn toàn có thể được bước đầu bằng trạng từ tình dục (WHEN, WHERE, WHY). Trạng từ quan hệ có thể được áp dụng thay cho một đại từ quan lại hệ cùng giới từ. Biện pháp làm này sẽ tạo nên câu dễ hiểu hơn.

Bạn đang xem: Trạng từ quan hệ

Chúng ta cùng mày mò cách áp dụng cũng như cấu trúc của các trạng từ dục tình này.

Các trạng từ quan hệ where, when & why có thể được áp dụng để nối các câu hoặc mệnh đề. Chúng cầm thế cấu tạo trang trọng hơn của preposition + which dùng để trình làng một mệnh đề quan lại hệ.

The house where I used lớn live has been knocked down.

(Ngôi nhà nơi tôi từng sống đã trở nên phá bỏ.)

Do you remember the time when we all went to lớn a night club?

(Bạn gồm nhớ thời hạn khi tất cả bọn họ đến một câu lạc bộ đêm không?)

The reason why I can’t go is that I don’t have time.

(Lý do lý do tôi thiết yếu đi là tôi không có thời gian.)

Chúng ta sử dụng where sau danh từ như place, house, street, town, country. Họ sử dụng when sau danh trường đoản cú như time, period, moment, day, summer. Bọn họ sử dụng why sau reason.

Cấu trúc trang trọng, giới trường đoản cú + whichCấu trúc thông dụng hơn sử dụng trạng từ quan hệ
That’s the restaurant in which we met for the first time.That’s the restaurant where we met for the first time.
That picture was taken in the park at which I used to play.That picture was taken in the park where I used lớn play.
I remember the day on which we first met.I remember the day when we first met.
There was a very hot summer the year in which he was born.There was a very hot summer the year when he was born.
Tell me the reason for which you came home late.Tell me (the reason) why you came home late.
Do you want to know the reason for which he is angry with Sally?Do you want khổng lồ know (the reason) why he is angry with Sally?

1. Trạng từ quan hệ giới tính When

Trạng từ quan lại hệ When thay thế từ chỉ thời gian, thường rứa cho từ then.

Cú pháp:

Danh trường đoản cú (chỉ thời gian) + WHEN + S + Động trường đoản cú …

– bởi you still remember the day? We first met on that day.

--> vì you still remember the day when we first met?

--> vì you still remember the day on which we first met?

– I don’t know the time. She will come back then.

--> I don’t know the time when she will come back.

2.Trạng từ quan hệ giới tính Why

Trạng từ quan lại hệ Why mở đầu mang lại mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường cố kỉnh cho cụm for the season, for that reason.

Cú pháp:

Danh từ (chỉ lý do) + WHY + S + Động từ bỏ …

– I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

--> I don’t know the reason why you didn’t go khổng lồ school.

3.Trạng từ quan hệ giới tính Where

Trạng từ quan hệ Where thay nuốm từ chỉ khu vực chốn, thường thay cho there.

Cú pháp:

Danh trường đoản cú (chỉ nơi chốn) + Where + S + Động từ …

Trạng từ quan tiền hệ Where có thể được thay thế sửa chữa bằng in/on/at which.

Xem thêm: Top 04 Cách Làm Nhỏ Bụng Sau Sinh Mổ Nhanh Chóng, An Toàn Tại Nhà

– The hotel wasn’t very clean. We stayed that hotel.

--> The hotel where we stayed wasn’t very clean.

--> The hotel at which we stayed wasn’t very cleaen.

*

4. Bài xích tập trắc nghiệm

I. Chọn câu trả lời đúng tuyệt nhất để kết thúc các câu sau hoặc chọn đáp án có câu gần nghĩa độc nhất với câu gốc:

1. She is talking about the author________book is one of the best-sellers this year.

A. Which

B. Whose

C. That

D. Who

2. He bought all the books__________are needed for the next exam.

A. That

B. What

C. Those

D. Who

3. The children,__________parents are famous teachers, are taught well.

A. That

B. Whom

C. Whose

D. Their

4. Vì you know the boy________we met at the party last week?

A. Which

B. Whose

C. Who

D. Whom

5. The exercises which we are doing________very easy.

A. Is

B. Has been

C. Are

D. Was

6. The man_______next khổng lồ me kept talking during the film, _______really annoyed me.

A. Having sat / that

B. Sitting / which

C. Khổng lồ sit / what

D. Sitting / who

7. Was Neil Armstrong the first person________foot on the moon?

A. Set

B. Setting

C. To lớn set

D. Who was set

8. This is the village in________my family & I have lived for over 20 years.

A. Which

B. That

C. Whom

D. Where

9. My mother,________everyone admires, is a famous teacher.

A. Where

B. Whom

C. Which

D. Whose

10. The old building__________is in front of my house fell down.

A. Of which

B. Which

C. Whose

D. Whom

11. We need a teacher__________native language is English.

A. Who

B. Whose

C. Whom

D. That

12. I bought a T- shirt________is very nice.

A. Who

B. Whose

C. Whom

D. That

l3. The woman,________was sitting in the meeting hall, didn’t seem friendly to lớn us at all.

A. Who

B. Whom

C. Where

D. When

14. The man with__________I have been working is very friendly.

A. Who

B. That

C which

D. Whom

15. We’ll come in May__________the schools are on holiday.

A. That

B. Where

C. Which

D. When

II. Chọn câu đúng:

1. She gives her children everything ………………… they want.

A. That B. Who C. Whom D. What

2. Tell me …………………. You want & i will try lớn help you.

A. That B. What C.who D. Which

3. The place ……………………. We spent our holiday was really beautiful.

A. What B. Who C. Where D. Which

4. What was the name of the girl….passport was stolen?

A. Whose B. Who C. Which D. When

5. The bed …………………. I slept in was too soft.

A. Whose B. Which C. What D. Who

6. Nora is the only person ……………………. Understands me.

A. Which B. Who C. What D. Whose

7. Why vày you always disagree with everything…I say?

A. Who B. Which C. When D. What

8. This is an awful film. It is the worst…I have never seen.

A. Who B. That C. What D. Whom

9. The hotel …we stayed was not clean.

A. Who B. That C. Where D. When

10. The last time …I saw her, she looked very beautiful.

Đáp án

I. Chọn câu trả lời đúng duy nhất để xong các câu sau hoặc chọn đáp án bao gồm câu ngay sát nghĩa tuyệt nhất với câu gốc:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.