Trắc nghiệm sinh lý bệnh nội tiết

sinh lý nội ngày tiết Trắc nghiệm tâm sinh lý nội huyết tài liệu về tâm sinh lý nội máu điều hoà đường huyết insulin

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh lý bệnh nội tiết

*
pdf

Insulin Resistance Edited by Sarika Arora


*
pdf

CLINICAL PHARMACOLOGY 2003 (PART 36)


Xem thêm: Đông Trùng Hạ Thảo Với 14 Bài Thuốc Đông Trùng Hạ Thảo `, Ngâm Thế Nào Cho

*
pdf

Insulin


*
pdf

bài xích giảng Chương nội huyết - bài bác 1: Đại cương sinh lý nội tiết, tác dụng nội ngày tiết vùng dưới đồi


Nội dung

SINH LYÏ NÄÜI TIÃÚT241. Cáu naìo khäng âuïng :A. Tãú baìo B : InsulinB. Tãú baìo A : glucagonC. Tãú baìo D : somatostatineD. Tãú baìo F : gastrinE. Tãú baìo ngoaûi tiãút tuûy : chymotrypsinogene242. Gắt naìo khäng âuïng :A. Epinephrine : tàng phán giaíi glycogene åí cå vánB. Glucagon : tàng täøng håüp glucoseC. Insulin : tàng täøng håüp proteinngD. Progesterone : tàng näöng âäü glucose maïuE. GH : tàng näöng âäü glucose maïuA. Suy tuíy thæåüng tháûnThi243. Váûn duûng vai troì âiãöu hoìa âæåìng huyãút cuía caïc tuyãún näüi tiãút âãø traí låìi : Saukhi tiãm ténh maûch mäüt læåüng låïn insulin đến mäüt ngæåìi, tháúy coï biãøu hiãûn haûâæåìng huyãút, nhæng sau âoï mæïc âæåìng huyãút tråí vãö bçnh thæåìng cháûm, coï thãøcoï khaí nữ giới sau :oB. Thiãúu huût glucagonNC. Nhiãùm âäüc giaïpD. Âaïi âæåìngE. Cáu A vaì B âuïng244. Insulin laìm tàng thu nháûn glucose vaìo :A. Háöu hãút caïc mäB. Tãú baìo äúng tháûnC. Niãm maûc ruäüt nonD. Caïc dáy tháön ghê voí naîoE. Cå ván245. Glucagon laìm tàng âæåìng huyãút qua cå chãú :A. Sæû kãút håüp glucagon våïi DNA trong nhán tãú baìoB. Sæû kãút håüp glucagon våïi recepteur vào baìo tæångSưu trung bình YHDP 08-14. TN Sinh lý1 C. Hoaût hoïa AMP voìngD. Tàng kãút håüp canxi trong baìo tæångE. Æc chãú sæû tiãút insulin246. Sæû baìi tiãút polypeptid tuûy laì :A. Vì chưng sæû chuyãøn hoïa tæì proinsulin vào tãú baìo AB. Vị sæû kêch thêch dáy X vaì β-recepteurC. Sæû phoïng thêch caïc enzyme tuûy âaïp æïng våïi näöng âäü glucoseD. Bë æïc chãú båíi gàõng sæïcE. Táút caí âãöu sai247. Insulin laìm tàng thu nháûn glucose vaìo nhæîng täø chæïc sau, ngoaûi træì :A. Mä måîngB. NaîoC. Cå timD. Cå vánThiE. Tæí cung248. Tàng âæåìng huyãút coï thãø sinh ra bởi táút caí hormone sau, ngoaûi træì :A. EpinephrineC. ACTHND. GlucagonoB. ThyroxineE. Aldosterone249. Caïc âaío Langerhans âàûc træng båíi :A. Táûp trung nhiãöu åí toaìn tuyãún tuyñB. Chiãúm 20%-30% troüng læåüng tuûyC. Chæïa êt nháút 6 loaûi tãú baìoD. Nhiãöu maûch maïu nuäi dæåîngE. Chuí yãúu saín hiện ra glucagon vaì insulin250. Hoaût âäüng cuía insulin bao gäöm :A. Chuyãøn glycogene thaình glucoseB. Kêch thêch sinh glucoseC. Tàng têch luyî måîSưu khoảng YHDP 08-14. TN Sinh lý2 D. Tàng sæû âi vaìo tãú baìo cuía ion K+E. Gèam sæû hçnh thaình næåïc tiãøu251. Bãûnh âaïi âæåìng tyïp I :A. Vì thiãúu tæång âäúi hoàûc tuyãût âäúi insulinB. Vì täøn thæång, huíy tãú baìo B cuía âaío tuûyC. Gàûp åí ngæåìi treíD. Thæåìng tæí vong vày nhiãùm toan CetonE. Caïc gắt trãn âãöu âuïng252. Mäüt phuû næî treí biãøu hiãûn nhæåüc cô bé giaïp, âënh læåüng TSH trong maïu giaím,nhæng lúc tiãm TRH vaìo thç læåüng TSH laûi tàng lãn. Nhæ váûy cä ta coï khaínàng bë :ngA. Cæåìng giaïp do mäüt khäúi u tuyãún giaïpB. Nhæåüc con gái giaïp bởi vì báút thæåìng báøm sinh åí tuyãún giaïpC. Nhæåüc chị em giaïp vì báút thæåìng báøm sinh åí tuyãún yãnThiD. Nhæåüc người vợ giaïp vì báút thæåìng báøm sinh åí vuìng dæåïi âäöiE. Cæåìng giaïp vày báút thæåìng báøm sinh åí vuìng dæåïi âäöi253. Cháút naìo khäng coï vai troì trong sinh täøng håüp hooc môn tuyãún giaïp :A. SàõtoB. IodNC. ThyroglobulineD. ProteinE. TSH254. Âãø täøng håüp hormon giaïp, iod âi vaìo nang giaïp vaì kãút håüp våïi :A. ThyroglobulineB. ProteinC. TyrosineD. MonoiodotyrosineE. Thyroxine255. Vào voìng tuáön hoaìn hooc môn giaïp pháön låïn åí daûng :A. TriiodothyronineB. ThyroxineSưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý3 C. ThyrotropineD. ThyroglobulineE. Tæû do256. Thyroxine vaì triiodothyronine åí trong maïu dæåïi caïc daûng sau, ngoaûi træì :A. Kãút håüp våïi albumineB. Kãút håüp våïi prealbumineC. Kãút håüp våïi globulineD. Tæû doE. Kãút håüp våïi thyroglobuline257. Nhæåüc phụ nữ giaïp âàûc træng båíi caïc triãûu chæïng sau, ngoaûi træì :A. Cháûm nhëp timngB. Giaím chuyãøn hoïa cå såíC. Tàng cánE. Keïm chëu noïngThiD. Phuì niãm258. Bãûnh Basedoω âàûc træng båíi caïc triãûu chæïng sau, ngoaûi træì :A. Bæåïu maûchB. Läöi màõtND. Run tayoC. Giaím chuyãøn hoïa cå såíE. Nhëp tim nhanh259. Biãøu hiãûn âàûc træng cuía bãûnh bæåïu cäø âëa phæång :A. Gèam chæïc cô gái tuyãún giaïpB. TSH giaímC. GáöyD. Cháûm nhëp timE. Bæåïu cäø260. Bæåïu cäø raíi raïc :A. Thiãúu iodB. Caïc cháút sinh bæåïu coï trong thæïc àn, næåïc uäúngC. Thuäúc laïSưu trung bình YHDP 08-14. TN Sinh lý4 D. Khäng sæí duûng muäúi iodE. Gắt B vaì C âuïng261. Iod hoïa muoïi àn nhàòm muûc âêch :A. Gèam đái lãû bæåïu cäøB. Âem laûi sæû thäng minh đến treí, phaït triãøn trê tuãûC. Cung cáúp muäúi đến vuìng caoD. Laìm cho treí cao låïnE. Cáu A vaì B âuïng262. Mäüt læåüng låïn glucocorticoid coï thãø gáy ra : (choün cáu âuïng nháút)A. Duy trç sæû hoaût âäüng bçnh thæåìng cuía maûch maïuB. Tàng sæû giæî næåïcngC. ÆÏc chãú sæû âaïp æïng viãmD. Gèam sæïc âãö khaïng cuía cå thãøE. Æc chãú baìi tiãút ACTHA. ProgesteroneB. CortisolD. AldosteroneoC. VasopressineThi263. Cháút naìo sau âáy coï taïc âäüng låïn nháút trãn aïp læûc tháøm tháúu :NE. Androsterone264. Cháút naìo sau âáy bë aính hæåíng båíi sæû giaím thãø têch ngoaûi baìoA. CRHB. VasopressineC. Agiotensine- convertine enzymeD. AldosteroneE. Cortisol265. Steroid chuí yãúu âæåüc tiãút båíi voí thæåüng tháûn baìo bầu laì :A. CortisolB. CorticosteroneC. DehydroepiandrosteroneD. ProgesteroneSưu khoảng YHDP 08-14. TN Sinh lý5 E. Pregnenolone266. Sæû âiãöu trë cortisol coï taïc duûng chäúng viãm nhåì nhæîng cå chãú sau, ngoaûi træì :A. Gèam tênh tháúm cuía maìng mao maûchB. Gèam sæû hçnh thaình leukotriennesC. ÆÏc chãú phospholipase A2D. Tàng sæû phoïng thêch cháút sinh säút näüi sinh tæì baûch cáöu haûtE. ÄØn âënh maìng lysosome tãú baìo267. Taïc duûng cuía norepinephrine laì :A. Co maûch toaìn thánB. Tàng caí huyãút aïp täúi âa vaì täúi thiãøuC. Gáy tàng huyãút aïp täúi âa, huyãút aïp täúi thiãøu bçnh thæåìng hoàûc giaímngD. Teo cå trån maûch maïuE. Gắt A vaì B âuïngA. Tàng cánB. Xaûm daC. Âaïi âæåìngD. Huyãút aïp tàngThi268. Nhæåüc người vợ voí thæåüng tháûn coï biãøu hiãûn :oE. Gắt A vaì B âuïngN269. Bãûnh Pheïocromocytome thæåìng gàûp trong :A. Nhæåüc phụ nữ tuíy thæåüng tháûnB. U tuíy thæåüng tháûnC. Æu chị em voí thæåüng tháûnD. Ngæåìi treíE. Lao thæåüng tháûn270. ACTH chuí yãúu :A. Tàng sinh vuìng boï voí thæåüng tháûnB. Tàng sinh voí thæåüng tháûnC. Kêch thêch sæû baìi tiãút T3, T4D. Âiãöu hoìa baìi tiãút catecholamineE. Gáy xaûm daSưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý6 271. Bãûnh lyï vày räúi loaûn men vào täøng håüp hormon voí thæåüng tháûn laì :A. Bãûnh CushingB. Häüi chæïng thæåüng tháûn-sinh duûcC. Bãûnh AddêsonD. Bãûnh CronnE. Gắt B vaì B âuïng272. Mäüt treí trai 3 tuäøi âæåüc âæa âãún khaïm, beï coï biãøu hiãûn såïm cuía sæû phaït triãønsinh duûc, thæí maïu tháúy âæåìng huyãút tàng, coï khaí thiếu nữ tuyãún näüi tiãút naìo sauâáy bë æu đàn bà :A. Tuyãún giaïpB. Tinh hoaìnngC. Voí thæåüng tháûnD. Tuíy thæåüng tháûnE. TuûyThi273. Hormon naìo sau âáy êt aính hæåíng âãún sæû tàng træåíng :A. GHB. TestosteroneD. InsulinNE. VasopressinoC. T4274. Gắt naìo sau âáy khäng âuïng :A. Thuìy giæîa : MSHB. Thuìy træåïc : GHC. Luìn yãn : sæû âãö khaïng täø chæïc âäúi våïi GHD. Luìn cuía ngæåìi Pygmie : GH tháúp trong maïuE. To âáöu cæûc (Acromeïgalie ) : ÇGF-I tàng cao275. Hooc môn naìo cuía tuyãún yãn laì mäüt peptid opioic :A. α MSHB. β MSHC. ACTHD. β endorphinSưu khoảng YHDP 08-14. TN Sinh lý7 E. GH276. Nhán caûnh naîo tháút vuìng dæåïi âäöi kiãøm soaït chuí yãúu sæû baìi tiãút cuía hormonnaìo sau âáy :A. ADHB. GHC. ACTHD. FSHE. Oxytocin277. Taïc duûng cå baín cuía GH trãn chuyãøn hoïa cå thãø bao gäöm :A. Gèam täøng håüp protidC. Gèam sæû huy âäüng måíD. Tàng sæí duûng måî cho thiếu phụ læåüng278. Sæû baìi tiãút ACTH :ThiE. Táút caí âãöu saingB. Tàng sæí duûng glucidA. Bë aính hæåíng båíi nhëp sinh hoücB. Gèam lúc bë StessC. Bë æïc chãú båíi aldosteroneoD. Âæåüc kêch thêch båíi glucocorticoidNE. Âæåüc kêch thêch båíi epinephrin279. Sæû giaím Gn-RH åí nam, coï thãø bởi vì båíi sæû thæång täøn åí táút caí cå quan tiền sau,ngoaûi træì :A. Tinh hoaìnB. Tuyãún yãnC. Tuyãún tuìngD. Tuyãún æïcE. Vuìng dæåïi âäöi280. Gn-RH âiiãöu khiãøn sæû hoaût âäüng cuía hooc môn tuyãún yãn sau :A. LTH, FSHB. FSH, GHC. LH, FSHSưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý8 D. Progesterone, oestrogeneE. Táút caí âãöu sai281. Hooc môn troüng læåüng phán tæí låïn, khäng hoìa chảy trong lipid, hoaût âäüng theocå chãú :A. Hoaût hoïa adenylcyclase åí maìng tãú baìo vaì laìm tàng AMP voìngB. Hoaût hoïa våïi hãû gen trong nhán tãú baìo âêchC. Âiãöu khiãøn ngæåücD. Gàõn våïi recepteur trong tãú baìo âêchE. Cáu A vaì B âuïng282. Bãûnh to lớn viãùn cæûc ( Acromeïgalie ) bởi :A. Thæìa GH sau tuäøi dáûy thçngB. Thæìa GH træåïc tuäøi dáûy thçC. Thæìa ACTH sau tuäøi dáûy thçD. Thiãúu GH sau tuäøi dáûy thçThiE. U tuyãún yãn283. Mäüt phuû næî âi khaïm vç khäng coï kinh nguyãût, cä ta noïi ràòng vuï chaíy sæîa màûcdáöu cä khäng coï thai. Hooc môn naìo bë tàng tiãút vaì coï leî vì nguyãn nhán gç ?A. GnRH - Täøn thæång vuìng dæåïi âäöioB. Prolactin - U thuìy træåïc tuyãún yãnNC. Prolactin - U thuìy sau tuyãún yãnD. LH - U thuìy træåïc tuyãún yãnE. Oxytoxin - U thuìy sau tuyãún yãn284. Caïc hooc môn naìo sau âáy âæåüc baìi tiãút båíi caïc nåron :A. Oxytoxin vaì vasopressinB. DopaminC. CatecholaminD. EpinephrinE. ADH vaì Vasopressin285. Gắt naìo sau âáy âuïng våïi tuyãún yãn :A. Cáön thiãút đến sæû säúngB. Kiãøm soaït chæïc thiếu nữ tuyãún cáûn giaïpSưu trung bình YHDP 08-14. TN Sinh lý9 C. Tiãön yãn liãn hãû våïi vuìng dæåïi âäöi bàòng con âæåìng tháön kinhD. Taûo ra caïc hooc môn daûng steroidE. Tuyãún yãn sau taûo ra ADH286. Cháút naìo khäng phaíi laì hooc môn steroid :A. AldosteronB. TestosteronC. ProgesteronD. CortisolE. Vasopressin287. Cáu naìo khäng âuïng våïi thåìi gian taïc duûng cuía hormonA. Vaìi giáy sau kêch thêch catecholamin âæåüc tiãút vaìo trong maïungB. Hooc môn tuyí thæåüng tháûn phaït huy taïc duûng sau vaìi giáy âãún vaìi phuïtC. Hooc môn tuyãún giaïp coï thãø cáön haìng thaïng måïi coï taïc duûng âáöy âuíD. Phaíi êt nháút 45 phuït sau aldosteron måïi coï taïc duûngThiE. GH tuyãún yãn chè taïc duûng trong thåìi gian ngàõn288. Cáu naìo sau âáy khäng âuïngA. Hooc môn thæåìng gàõn våïi thuû thãø åí tãú baìo âêchB. Mäùi thuû thãø thæåìng gàõn våïi nhiãöu hormonoC. Thuû thãø coï thãø nàòm åí trãn, trong maìng tãú baìo hoàûc trong nhánND. Thuû thãø âàûc hiãûu mang đến mäúi loaûi hormonE. Säú læåüng thuû thãø đái lãû nghëch våïi näöng âäü hormon289. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng våïi cå chãú taïc duûng cuía hormonA. Hoaût hoaï enzyme vào tãú baìoB. Hoaût hoaï gen trong nhánC. Taïc duûng thäng qua cháút truyãön tin thæï haiD. Laìm cố kỉnh âäøi tênh tháúm cuía maìng tãú baìoE. AMP voìng laì cháút truyãön tin thæï nhì cuía hormon tuyãún giaïp290. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi tuyãún yãn træåïcA. Âæåüc cung cáúp maïu båíi hãû maûch cæíaB. Chæïa nhæîng såüi truûc cuía tãú baìo tháön gớm åí vuìng dæåïi âäöiC. Saín xuáút oxytocin våïi sæû kêch thêch cuía hormon vuìng duåïi âäöiSưu khoảng YHDP 08-14. TN Sinh lý10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Xưng tội quan hệ trước hôn nhân

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.