Tại sao mối quan hệ giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu phải là mối quan hệ hai chiều

Một trong các mục tiêu của việc thiết kế cơ sở dữ liệu tốt là phải loại bỏ được dữ liệu thừa (dữ liệu trùng lặp). Để đạt được mục tiêu này, bạn hãy phân tách dữ liệu thành nhiều bảng theo chủ đề để mỗi sự kiện chỉ được thể hiện một lần. Sau đó bạn cung cấp cách thức để Access tổng hợp các tin tức đã phân chia lại với nhau — bạn thực hiện thao tác này bằng cách đặt các trường tầm thường vào trong các bảng liên quan. Mặc dù vậy, để thực hiện đúng bước này, bạn phải hiểu các mối quan tiền hệ giữa các bảng, rồi sau đó xác định các mối quan tiền hệ này trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Bạn đang xem: Tại sao mối quan hệ giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu phải là mối quan hệ hai chiều

Trong bài viết này

Giới thiệu

Các đẳng cấp quan hệ bảng

Tại sao phải lập mối quan hệ tình dục bảng?

Hiểu tính toàn diện tham chiếu

Xem mối quan hệ bảng

Giới thiệu

Sau lúc bạn đã tạo dứt một bảng đến từng chủ đề trong cơ sở dữ liệu của bạn, bạn phải giới thiệu cách để Access tổng hợp các tin tức đó lại lúc cần thiết. Bạn thực hiện điều này bằng cách đặt các trường bình thường vào các có liên quan và bằng cách xác định các mối quan tiền hệ giữa các bảng. Sau đó bạn có thể tạo các tróc nã vấn, biểu mẫu và báo cáo sẽ cùng hiển thị tin tức từ một số bảng. Ví dụ: biểu mẫu hiện ở đây bao gồm các tin tức được lấy từ một vài bảng:

*

1. Các thông tin trong biểu mẫu này được lấy từ bảng Khách hàng...

2. ...bảng Đơn hàng...

3. ...bảng Sản phẩm...

4. ...và bảng đưa ra tiết Đơn hàng.

Tên khách hàng vào hộpGửi hóa đối kháng đếnđược truy tìm xuất từ bảng Khách hàng, ID Đơn hàng và các giá trị Ngày Đơn hàng được lấy từ bảng Đơn hàng, thương hiệu Sản phẩm được lấy từ bảng Sản phẩm và các giá trị Giá Đơn vị và Số lượng được lấy từ bảng bỏ ra tiết Đơn hàng. Các bảng này được nối kết với nhau theo nhiều cách để thu thập các thông tin từ mỗi bảng vào vào biểu mẫu.

Trong ví dụ trước, các trường trong các bảng phải được phối hợp để thể hiện các thông tin về cùng một 1-1 hàng. Thực hiện việc phối hợp này bằng cách dùng các mối quan tiền hệ bảng. Mối quan hệ bảng hoạt động bằng cách khớp dữ liệu trong các trường khóa— thường là một trường có cùng tên trong cả nhì bảng. Vào hầu hết các trường hợp, các trường khớp này đều làkhóa chính - primary keytừ một bảng, bảng này sẽ cung cấp một mã định danh duy nhất mang lại từng bản ghi vàkhóa ngoại- foreign keytrong bảng khác. Ví dụ: nhân viên có thể được kết hợp với các 1-1 hàng mà họ chịu trách nhiệm qua việc tạo ra một mối quan lại hệ bảng giữa các trường IDNhân viên vào các bảng nhân viên và Đơn hàng.

*

1. IDNhân viên xuất hiện ở cả nhì bảng— ở dạng khóa chính...

2. ... Và ở dạng khóa ngoại.

Các kiểu dáng quan hệ bảng

Có cha kiểu quan hệ giới tính bảng vào Access.

Mối quan hệ nam nữ một - nhiều

Chúng ta hãy dùng cơ sở dữ liệu theo dõi đơn hàng chẳng hạn như bao gồm một bảng Khách hàng và một bảng Đơn hàng. Một khách hàng có thể đặt bất kỳ số lượng đơn hàng nào. Vì vậy, đối với mọi khách hàng được thể hiện trong bảng Khách hàng, có thể có nhiều 1-1 hàng được thể hiện trong bảng Đơn hàng. Mối quan tiền hệ giữa bảng Khách hàng và bảng Đơn hàng là mối quan liêu hệ một đối nhiều.

Để thể hiện tại mối quan tiền hệ một-nhiều vào thiết kế cơ sở dữ liệu của bạn, hãy đem khóa bao gồm ở mặt "một" của mối quan hệ rồi thêm khóa kia dưới dạng một trường hay những trường bổ sung vào bảng ở mặt "nhiều" của mối quan tiền hệ. Ví dụ như trong trường hợp này, bạn thêm một ngôi trường mới— ngôi trường ID từ bảng Khách_hàng— vào bảng Đơn_hàng, rồi đặt tên mang đến trường đó là ID_khách_hàng. Sau đó, Access rất có thể sử dụng số ID quý khách hàng trong bảng Đơn_hàng để xác định khách hàng tương xứng cho từng solo hàng.

Mối dục tình nhiều đối nhiều

Bây giờ chúng ta hãy coi mối quan liêu hệ giữa bảng Sản phẩm và bảng Đơn hàng. Mỗi một đối chọi hàng có thể bao gồm nhiều hơn một sản phẩm. Phương diện khác, mỗi một sản phẩm có thể lộ diện trên nhiều đối chọi hàng. Vì vậy, đối với mỗi bản ghi trong bảng Đơn hàng, có thể có nhiều bản ghi vào bảng Sản phẩm. Thêm vào đó, đối với mỗi bản ghi trong bảng Sản phẩm, có thể có nhiều bản ghi vào bảng Đơn hàng. Mối quan hệ này được gọi là mối quan hệ nhiều đối nhiều. Lưu lại ý là để tìm ra các mối quan hệ nhiều đối nhiều đã có sẵn giữa các bảng của bạn, điều quan liêu trọng là bạn hãy cân nhắc cả hai phía của mối quan hệ.

Để thể hiện một mối quan tiền hệ nhiều đối nhiều, bạn phải tạo ra một bảng thứ ba, bảng này sẽ tách mối quan liêu hệ nhiều đối nhiều thành nhì mối quan hệ một đối nhiều. Bạn hãy chèn khóa chính từ mỗi bảng trong nhị bảng vào bảng thứ ba. Kết quả là bảng thứ ba sẽ ghi lại từng lần xuất hiện tốt từng phiên bản của mối quan liêu hệ. Ví dụ: bảng Đơn hàng và bảng Sản phẩm có mối quan tiền hệ nhiều đối nhiều vốn được xác định bằng cách tạo ra hai mối quan tiền hệ một đối nhiều đối với bảng chi tiết Đơn hàng. Một đối kháng hàng có thể có nhiều sản phẩm và mỗi sản phẩm có thể xuất hiện trên nhiều solo hàng.

Mối quan hệ tình dục một đối một

Trong quan hệ giới tính một đối một, mỗi bản ghi vào bảng thứ nhất có thể chỉ có một bản ghi khớp với bảng thứ nhì và mỗi bản ghi vào bảng thứ nhì có thể chỉ có một bản ghi khớp với bản ghi thứ nhất. Mối quan hệ là không bình thường, vì phổ biến nhất đó là tin tức có liên quan theo cách này phải được lưu trong cùng một bảng. Bạn có thể dùng quan tiền hệ một đối một để phân tách một bảng có nhiều trường, để tách một phần của bảng bởi vì các lý do bảo mật hoặc để lưu lại các thông tin chỉ áp dụng đối với một tập hợp con trong bảng chính. Khi bạn thực sự xác định được một mối quan tiền hệ, thì cả nhị bảng phải có một trường chung.

Tại sao phải tạo mối quan tiền hệ bảng?

Bạn có thể tạo các mối quan liêu hệ bảng một cách rõ ràng bằng cách dùng cửa sổ Relationships hoặc bằng cách kéo một trường từ ngănField List. Access sẽ dùng mối quan hệ bảng để xác định cách nối các bảng khi bạn cần dùng chúng trong một đối tượng cơ sở dữ liệu. Có một số vì sao giải thích tại sao bạn phải tạo các mối quan liêu hệ bảng trước lúc bạn tạo ra các đối tượng cơ sở dữ liệu khác như biểu mẫu, truy tìm vấn và báo cáo.

Mối quan liêu hệ bảng truyền dữ liệu đến các thiết kế truy hỏi vấn của bạn

Để làm việc với các bản ghi có nhiều bảng, bạn thường phải tạo một truy vấn để nối các bảng. Truy vấn hoạt động bằng cách khớp các giá trị vào trường khóa chính vào bảng đầu với một trường khóa ngoạị ở bảng thứ hai. Ví dụ: để trả về các hàng theo đó sẽ liệt kê tất cả các đối kháng hàng cho từng khách hàng, bạn hãy dựng một truy vấn để nối bảng Khách hàng với bảng Đơn hàng dựa vào trường ID Khách hàng. Trong hành lang cửa số Mối quan lại hệ, bạn có thể xác định trường để nối một cách thủ công. Nhưng mà nếu bạn đã có một mối quan tiền hệ đã xác định giữa các bảng, Access phải cung cấp đường nối mặc định, dựa bên trên mối quan lại hệ bảng đã có sẵn. Ngoài ra, nếu bạn dùng một trong số các trình hướng dẫn truy tìm vấn, Access phải dùng tin tức nó thu thập được từ các mối quan hệ bảng bạn đã xác định để cung cấp các lựa chọn tin tức cập nhật mang đến bạn và để nhập trước thiết đặt thuộc tính cùng với các giá trị mặc định thích hợp.

Mối quan hệ bảng truyền dữ liệu mang lại các thiết kế biểu mẫu và báo cáo của bạn

Khi bạn thiết kế một biểu mẫu giỏi một báo cáo, Access dùng thông tin nó thu thập được từ các mối quan tiền hệ bảng bạn đã xác định để cung cấp các lựa chọn thông tin cập nhật cho bạn và để nhập trước thiết đặt thuộc tính cùng với các giá trị mặc định thích hợp.

Xem thêm: Mẹ Biết Gì Về Sự Phát Triển Của Trẻ 1 Tháng Tuổi ? Sự Phát Triển Của Trẻ Sơ Sinh 1 Tháng Tuổi

Mối quan lại hệ bảng là nền tảng theo đó bạn có thể bắt buộc tính toàn diện tham chiếu để giúp chống các bản ghi vô định vào cơ sở dữ liệu của bạn. Bản ghi vô định là một bản ghi có tham chiếu tới một bản ghi ko tồn tại— ví dụ: một bản ghi đối chọi hàng tham chiếu tới một bản ghi khách hàng không tồn tại.

Khi bạn thiết kế một cơ sở dữ liệu, bạn hãy chia tin tức thành các bảng, mỗi bảng có một khóa chính. Sau đó bạn thêm các khóa ngoạị vào các bảng liên quan sẽ tham chiếu tới các khóa chính đó. Cặp khóa ngoại-khóa chính này sẽ tạo nền tảng cho các mối quan tiền hệ bảng và các tầm nã vấn đa bảng. Điều quan lại trọng là các tham chiếu của khóa ngoại-khóa chính này vẫn phải được đồng bộ hóa. Tính toàn diện tham chiếu, phụ thuộc vào các mối quan lại hệ bảng, sẽ giúp bảo đảm là các tham chiếu tiếp tục được đồng bộ hóa.

Hiểu tính toàn vẹn tham chiếu

Khi bạn thiết kế một cơ sở dữ liệu, bạn hãy chia thông tin cơ sở dữ liệu thành nhiều bảng theo chủ đề để giảm thiểu việc dư thừa dữ liệu. Sau đó bạn hãy giới thiệu cách để Access hợp dữ liệu lại bằng cách đặt các trường bình thường vào các bảng liên quan. Ví dụ: để thể hiện quan lại hệ một đối nhiều bạn hãy lấy một khóa chính từ bảng "một" và thêm nó ở dạng một trường bổ sung vào bảng "nhiều". Để hợp dữ liệu lại với nhau, Access sẽ lấy giá trị trong bảng "nhiều" và tra cứu giá trị tương ứng trong bảng "một". Bằng cách này các giá trị trong bảng "nhiều" sẽ tham chiếu các giá trị tương ứng trong bảng "một".

Giả sử bạn có quan lại hệ một đối nhiều giữa bảng doanh nghiệp Vận tải Hàng hải và Đơn hàng và bạn muốn xóa bỏ một công ty Vận tải Hàng hải. Nếu doanh nghiệp vận tải hàng hải bạn muốn xóa bỏ có các đối chọi hàng vào bảng Đơn hàng, thì các 1-1 hàng đó sẽ trở thành "mồ côi" khi bạn xóa bỏ bản ghi của công ty Vận tải Hàng hải đó. Các đối kháng hàng vẫn sẽ chứa ID của công ty vận tải hàng hải, tuy thế ID đó sẽ không còn hợp lệ, vì bảng ghi nó tham chiếu tới không còn tồn tại nữa.

Mục đích của tính toàn diện tham chiếu là phải chống được các dòng mồ côi và giữ các tham chiếu vào tình trạng đồng bộ hóa để tình huống giả định này không xảy ra.

Bạn xúc tiến tính toàn vẹn tham chiếu bằng phương pháp kích hoạt tính trọn vẹn trong quan hệ bảng. Khi đã bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu, Access vẫn từ chối bất kể thao tác nào phạm luật tính toàn diện tham chiếu so với mối tình dục bảng đó. Điều này có nghĩa là Access sẽ phủ nhận cả update làm thay đổi đích của tham chiếu lẫn những xóa khỏi nhằm đào thải đích của tham chiếu. Có thể là bạn có một nhu cầu hoàn toàn hợp lý để núm đổi khóa chính đối với một công ty vận tải hàng hải có các đơn hàng trong bảng Đơn hàng. Vào trường hợp này, những gì bạn cần là để mang lại Access tự động cập nhật tất cả các mặt hàng bị ảnh hưởng như là một phần của từng thao tác. Bằng cách đó, Access sẽ bảo đảm là update được ngừng đầy đủ để cửa hàng dữ liệu của công ty không bị lâm vào tình thế trạng thái không tuyệt nhất quán, cùng với một số hàng thì được cập nhật và một số thì không. Vì lý vị này Access sẽ hỗ trợ mang lại tùy chọnCascade Update Related Fields. Khi chúng ta bắt buộc tính trọn vẹn tham chiếu và chọn tùy chọnCascade Update Related Fields và sau đó cập nhật một khóa chính, Access sẽ tự động hóa cập nhật toàn bộ các ngôi trường tham chiếu khóa chính.

Có thể bạn có một nhu cầu hợp lý để xóa bỏ một hàng với tất cả bạn dạng ghi liên quan— ví dụ, một bản ghi công ty Vận tải Hàng hải và tất cả các đơn hàng liên quan tiền cho doanh nghiệp vận tải hàng hải đó. Vì nguyên nhân này, Access cung ứng tùy chọnCascade Delete Related Records. Khi bạn buộc tính trọn vẹn tham chiếu và chọn tùy chọnCascade Delete Related Recordsvà sau đó xóa bỏ một bản ghi ở phía khóa chủ yếu của mối quan tiền hệ, Access sẽ tự động xóa bỏ toàn bộ các bản ghi tham chiếu khóa chính.

Xem quan hệ bảng

Để xem mối quan tiền hệ bảng, hãy bấmRelationshipstrên tabDatabase Tools. Cửa sổ Relationships sẽ mở và hiển thị mọi mối quan liêu hệ có sẵn. Nếu không có mối quan hệ bảng nào được xác định và bạn sẽ mở hành lang cửa số Mối quan hệ giới tính lần đầu tiên, Access sẽ nhắc bạn thêm bảng hoặc tầm nã vấn vào cửa sổ này.

Mở cửa sổ Relationships

BấmFile, rồi bấmOpen.Chọn và mở cơ sở dữ liệu.Trên tabDatabase Tools, trong nhómRelationships, bấmRelationships.Nếu cơ sở dữ liệu có chứa các mối quan tiền hệ, thì hành lang cửa số Mối quan hệ sẽ xuất hiện. Nếu cơ sở dữ liệu không chứa bất kỳ mối quan tiền hệ nào và bạn vẫn mở hành lang cửa số Mối quan hệ lần đầu, thì hộp thoạiShow Tablesẽ xuất hiện. BấmCloseđể đóng hộp thoại.Trên tabDesign, vào nhómRelationships, hãy bấmAll Relationships.Thao tác này sẽ hiển thị tất cả các mối quan tiền hệ đã xác định trong cơ sở dữ liệu của bạn. Xin lưu giữ ý là các bảng ẩn (bảng có vỏ hộp kiểmHiddentrong hộp thoạiProperties của bảng được chọn) và các mối quan hệ nam nữ của chúng sẽ ko được thể hiện trừ lúc bạn lựa chọn hộp kiểmShow Hidden Objectstrong vỏ hộp thoạiNavigation Options.

Một quan hệ tình dục bảng được thể hiện bởi một đường quan hệ nối giữa hai bảng trong cửa sổ Quan hệ. Một mối quan lại hệ không buộc tính trọn vẹn tham chiếu sẽ xuất hiện ở dạng một đường mảnh giữa các trường thông thường để hỗ trợ mang đến mối quan hệ. Lúc bạn chọn mối quan lại hệ bằng cách bấm vào đường quan tiền hệ, thì đường này sẽ dày lên để biểu thị là nó được chọn. Nếu khách hàng bắt buộc tính toàn diện tham chiếu mang đến mối quan liêu hệ này, thì đường này sẽ hiện dày hơn ở từng đầu. Ngoài ra, số1sẽ xuất hiện bên trên phần dày của đường ở một phía của mối quan lại hệ và biểu tượng vô cực () sẽ xuất hiện ở phần dày của đường ở phía kia.

Khi cửa sổ Relationships được kích hoạt, bạn có thể chọn các lệnh sau đây:

Trên tabDesign, trong nhómTools:

Edit RelationshipsMở hộp thoạiEdit Relationships. Khi bạn chọn một đường quan liêu hệ, bạn có thể bấmEdit Relationshipsđể cầm cố đổi quan lại hệ bảng. Bạn cũng có thể bấm lưu ban vào đường quan lại hệ.Clear Layout Loại bỏ sự hiển thị của tất cả các bảng và mối quan liêu hệ trong hành lang cửa số Relationships. Lưu giữ ý là lệnh này chỉ ẩn được các bảng và các mối quan liêu hệ— nó ko xóa bỏ được chúng.Relationships Report Tạo ra một báo cáo mà sẽ hiển thị các bảng và các mối quan lại hệ vào cơ sở dữ liệu của bạn. Báo cáo sẽ chỉ hiện các bảng và các quan lại hệ không bị ẩn trong cửa sổ Relationships.

Trên tabDesign, trong nhómRelationships:

Show TableMở hộp thoạiShow Tableđể chúng ta có thể chọn những bảng và các truy vấn để coi trong cửa sổ Relationships.Hide TableẨn các bảng đã chọn trong cửa sổ Relationships.All Relationships Hiển thị vớ cả những quan hệ và các bảng liên quan so với bảng đã lựa chọn trong hành lang cửa số Relationships, nếu chúng không được hiển thị.All Relationships Hiển thị tất cả các mối quan hệ và bảng liên quan trong cơ sở dữ liệu trong cửa sổ Relationships. Lưu ý là sẽ không còn hiện được những bảng ẩn (các bảng có hộp kiểmHiddenđược lựa chọn ở trong vỏ hộp thoạiProperties của bảng) cũng như mối quan hệ tình dục của chúng trừ khi bạn chọn Show Hidden Objects trong vỏ hộp thoại Navigation Options.CloseĐóng cửa sổ Relationships. Nếu bạn đã thực hiện bất kỳ thế đổi nào đối với bố trí của cửa sổ Relationships, thì bạn sẽ được yêu thương cầu là bạn có muốn giữ các vậy đổi đó giỏi không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

  • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

  • Xưng tội quan hệ trước hôn nhân

  • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

  • x