Mệnh đề quan hệ lớp 9

Các thì trong tiếng anh, thắc mắc đuôi hay mệnh đề quan liêu hệ luôn luôn là những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng trong bộ môn tiếng Anh lớp 9 mà bất kể học sinh nào cũng cần cố gắng rõ. Để giúp chúng ta học sinh rứa được những kiến thức này một cách tác dụng nhất, nội dung bài viết dưới trên đây sẽ hỗ trợ nội dung lý thuyết cũng như bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 gồm đáp án cho bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ lớp 9

Lý thuyết nên nắm vững

Mệnh đề quan hệ nam nữ được thực hiện để bổ nghĩa đến danh trường đoản cú hoặc câu đứng trước nó, hoặc rất có thể thay thế cho tất cả mệnh đề (that). Động từ quan hệ tình dục thường được đặt tại giữa câu. Lưu ý, sau đại từ quan tiền hệ, cồn từ đề xuất chia theo công ty ngữ đứng trước đó.

Liên quan: bài xích tập mệnh đề dục tình lớp 9 bao gồm đáp án

Mệnh đề quan hệ gồm hai các loại chính:

Mệnh đề quan lại hệ xác định (Defining relative clauses): dùng để thay cố danh từ bỏ đứng trước nó, danh trường đoản cú không xác định và không dùng dấu phẩy phân cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ không khẳng định (Non-defining relative clauses): áp dụng khi danh từ bỏ là danh từ xác định, cung ứng thêm tin tức về một người, một trang bị hoặc một vấn đề đã được xác định. Được chia cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai lốt phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-).

Các đại từ quan hệ tình dục thông dụng trong giờ Anh:

Who:

– thay thế cho danh từ chỉ người, đứng trước rượu cồn từ.

– Cấu trúc: N (person) + WHO + V + O

– Example: I told you about the woman who lives next door.

Whom:

– thay thế cho danh tự chỉ người, đứng trước mệnh đề.

– Cấu trúc: N (person) + WHOM + S + V

– Example: I was invited by the professor whom I met at the conference.

Which:

– sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ vật, đứng trước hễ từ hoặc mệnh đề.

– Cấu trúc: N (thing) + WHICH + V + O

N (thing) + WHICH + S + V

– Example: vì chưng you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

*

That:

– sử dụng để sửa chữa thay thế cho who, whom, which vào mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định. Đứng sau đối chiếu hơn nhất, sau những từ: only, the first, the last. Sau các đại từ bất định, đại từ tủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

– Không áp dụng that khi trước đó tất cả giới từ, trước đó có dấu phẩy hoặc vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định.

– Example: He was the most interesting person that I have ever met.

Whose:

– Chỉ cài đặt của bạn hoặc vật, thay cho các từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s.

– Cấu trúc: N (person, thing) + WHOSE + N + V

– Example: vì you know the boy whose mother is a nurse?

Một vài trạng từ không nhiều thông dụng hơn:

Why:

– Đứng đầu mệnh đề chỉ lý do, thay thế cho các for the reason, for that reason…

– Cấu trúc: N (reason) + WHY + S + V

– Example: I don’t know the reason why you didn’t go to school.

Where:

– thay thế cho tự chỉ nơi chốn “there”.

Xem thêm: Kiểm Chứng 8+ Cách Chữa Bệnh Gút Bằng Thuốc Nam, Cách Chữa Bệnh Gout Bằng Thuốc Nam

– Cấu trúc: N (place) + WHERE + S + V

Where = on/ in/ at + which

– Example: The hotel where we stayed wasn’t very clean.

*

When

– thay thế sửa chữa cho mệnh đề chỉ thời gian “then”

– Cấu trúc: N (time) + WHEN + S + V

When = on/ in/ at + which

– Example: I don’t know the time when she will come back.

Bài tập mệnh đề quan hệ giới tính lớp 9 tất cả đáp án

Fill in the blanks with WHO, WHICH or THAT:

The men _______ lives next-door are English. The dictionary _______ you gave me is very good. Do you know the girls _______ are standing outside the church? The police are looking for the thief _______ got into my house last night. The chocolate _______ you lượt thích comes from the United States. I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday. A burglar is someone _______ breaks into a house & steals things. Buses _______ go to the airport every half hour. I can’t find the key _______ opens this door. I gave you a book _______ had many pictures. I don’t like the boy _______ Sue is going out with. Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday. The man _______ she is going to marry is very rich. This is the bank _______ was robbed yesterday. He wore a mask _______ made him look like Mickey Mouse.

Fill in the blanks with WHO, WHICH or WHOSE:

He arrived with a friend ______ waited outside in the car. The man ______ mobile was ringing did not know what to do. The car ______ the robbers escaped in was a BMW. The woman ______ daughter was crying tried to calm her down. The postman ______ works in the village is very old. The family ______ oto was stolen last week is the Smiths. The cowboy ______ is wearing a red shirt looks very funny. A bus is a big car ______ carries lots of people. The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly. Children ______ lượt thích music are often good at mathematics. The engineers ______ designed the building received an award. The girl ______ recited the poem is my niece. The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money to lớn build a new town hall. The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean. The newspaper to lớn ______ we subscribe is delivered regularly.
*

Đáp án

Who Which Who Who Which Which That That Which Which Who Which Whom Which Which

Chọn câu trả lời đúng

Mr. Ken, …………. Is living next door, is a dentist.

A. That B. Who C. Whom D. What

The man ………….she wanted to see her family.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

The woman ………….came here two days ago is her professor.

A. Who B. That C. Whom D. What

Freedom is something for ………….millions have given their lives.

A. Which B. Where C. Whom D. Who

Blair has passed the exam last week, ………….is great news.

A. Who B. That C. Which D. Whom

The film about ………….they are talking about is fantastic.

A. Who B. Which C. Whom D. That

He is the boy ………….is my best friend.

A. That B. Whom C. Who D. A& C

I live in a pleasant room ………….the garden.

A. To overlook B. Overlooking C. Overlooked D. Which overlooking

The pilot was the only man ………….after the crash.

A. Was rescued B. Rescued C. Rescuing D. To lớn be rescued

I’ll see you near the post office ………….we met the other day.

A. Which B. Where C. When D. Why

Đáp án

1. B 2. C 3. A 4. A 5. C 6. B 7. D 8. B 9. D 10. B

Trên đó là một vài ba bài tập mệnh đề quan hệ lớp 9 bao gồm đáp án và kim chỉ nan cần cố gắng vững. Hãy làm thật nhiều bài xích tập và nâng cấp trình độ giờ đồng hồ Anh của chính bản thân mình bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.