Download cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

quản trị tài liệu code web php thống trị sinh viên Phần mềm quản lý sinh viên Ứng dụng làm chủ sinh viên

Bạn đang xem: Download cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

*
doc

Đề tài: quản lý điểm ngôi trường Cao Đẳng nghề tệ bạc Liêu


*
pdf

Câu lệnh truy tìm vấn SQL


Xem thêm: Viêm Họng Trong Thai Kỳ, Có Bầu Bị Đau Họng Phải Làm Sao, Viêm Họng Trong Thai Kỳ, Có Ảnh Hưởng Gì Không

*
pdf

WHILE (T-SQL)


Nội dung

explode(" ",trim($name));return $name<0>;}// Hàm trả về mảng các node sinhvien tìm kiếm được từ 1 thẻ ngẫu nhiên trong nodesinhvien// lấy ví dụ sinh viên bao gồm tag ngaysinhfunction searchSinhVien($xmldoc,$tag,$value)// nếu như tìm theo mã, vì chưng mã nhưng mà 1 attribute định danh nên ta thực hiện lại hàmgetSinhVienif($tag == "masv")return array(getSinhVien($xmldoc,$value));// Tìm toàn bộ sinhvien$allSinhVien = $xmldoc->getElementsByTagName("sinhvien");// để mắt từng sinhvienforeach($allSinhVien as $sinhvien)// nếu như tìm theo bọn họ hoặc thương hiệu (vì họ tên là 2 tag con của tag tensv vào nodesinhvien)if($tag == "ho" return $arraySinhVien;5// Hàm tìm giá trị thuộc tính atribute, đối tượng người tiêu dùng $node yêu cầu chứa $value tìmkiếm// lấy một ví dụ node sinhvien bao gồm masv là attributefunction getValueAttribute($node,$value)return
$node->getAttribute($value);// Hàm gán giá bán trị cho một attribute search được, $node nên tồn tại attribute$nameAttributefunction setNodeAttribute($node,$nameAttribute,$value)$node->setAttribute($nameAttribute,$value);?>III.TRANG HIỆN THỊ NỘI DUNG TÀI LIỆU XML:III.1.Hình hình ảnh trang hiện lên nội dung:6|Page Quản lý sinh viênIII.2.Phần code trang hiện thị lên nội dung:

Danh sách sinhviên

Không tìm kiếm thấy sinh viên!

");// cẩn thận từng sinhvienforeach($arraysv as $sinhvien){// Gán kết quả$masv = getValueAttribute($sinhvien,"masv");$tensv = getFirstValue($sinhvien,"ho")."".getFirstValue($sinhvien,"ten");$ngaysinh = getFirstValue($sinhvien,"ngaysinh");$gioitinh = getFirstValue($sinhvien,"gioitinh");$diachi = getFirstValue($sinhvien,"diachi");$lop = getFirstValue($sinhvien,"lop");$khoa= getValueAttribute(getFirstNode($sinhvien,"khoa"),"makhoa");?>8|PageNhóm PTV Quản lý sinh viêngetElementsByTagName("sinhvien");foreach($qlsinhvien as $sinhvien){$masv = getValueAttribute($sinhvien,"masv");$tensv = getFirstValue($sinhvien,"ho")."".getFirstValue($sinhvien,"ten");$ngaysinh = getFirstValue($sinhvien,"ngaysinh");$gioitinh = getFirstValue($sinhvien,"gioitinh");$diachi = getFirstValue($sinhvien,"diachi");$lop = getFirstValue($sinhvien,"lop");$khoa = getValueAttribute(getFirstNode($sinhvien,"khoa"),"makhoa");?>
Tìm tìm theo: value="masv">Mã sinh viênvalue="ho">Họ sinh viênvalue="ten">Tên sinh viênvalue="ngaysinh">Ngày sinhvalue="gioitinh">Giới tínhvalue="lop">Lớp7|PageNhóm PTV Quản lý sinh viênvalue="khoa">Tên khoa" size="30" />
Mã sinh viênTên sinh viênNgày sinhGiới tínhĐịa chỉLớpKhoaSửaXóa
">Sửa">Xóa
">Sửa">Xóa

Danhsách sinh viên XMLThêm Sinhviên

GVHD:Thầy hồ nước Diên LợiNhóm thực hiện: PTV - Nguyễn Hồng Phú - Lê Thị Trang Nguyễn quang Vinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.