Code quản lý sinh viên trong c

Yêu mong của bài tập này chúng ta sẽ dùng mảng để làm chủ sinh viên tất cả có: nhập vào thông tin sinh viên(mã sinh viên, thương hiệu sinh viên, lớp), điểm các môn học (toán, văn, anh và điểm trung bình 3 môn) với hiển thị thông tin của sinh viên đó ra màn hình.

Bạn đang xem: Code quản lý sinh viên trong c

Để thực hiện được bài bác tập này ta có nhu cầu các kiến thức từ ngôn ngữ lập trình C như: bí quyết nhập xuất cơ bản, cách áp dụng mảng một chiều, cách sử dụng kết cấu struct và cách áp dụng hàm trong ngôn ngữ lập trình C.

Xem thêm: Ung Thư Túi Mật Sống Được Bao Lâu, Chữa Trị Thế Nào

2. Lời giải

Đầu tiên để tiến hành bài toán này họ cần có kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản về ngôn từ lập trình C, những cách nhập xuất cơ bạn dạng trong C, mảng một chiều vào C , cách sử dụng hàm và phương pháp sử dụng cấu tạo struct trong ngữ điệu lập trình C.

Các bước triển khai yêu ước của bài xích tập sử dụng mảng một chiều để thống trị sinh viên bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Ta khai báo một cấu trúc struct SinhVien bao gồm có: int MaSV(mã sinh viên); char TenSV<50>(tên sinh viên); char Lop<50>(lớp); float Dtoan(điểm toán); float Dvan(điểm văn); float Danh(điểm anh);

Bước 2: vào hàm main ta khai báo mảng SinhVien sv<100> và biến int n là số sinh viên gồm trong mảng rồi nhập dữ liệu cho n.

Bước 3: Ta khỏi tạo nên hàm void Nhap(SinhVien sv<>, int n) dùng để làm nhập tài liệu từ bàn phím cho mảng. Trong hàm ta sử dụng vòng for ban đầu từ int i =0 và kết thúc khi i//khai bao mot cau truc sinh vienstruct SinhVien int MaSV; char TenSV<50>; char Lop<50>; float Dtoan; float Dvan; float Danh;;void Nhap(SinhVien sv<>, int n)//ham nhap sinh vien for(int i=0; i100) printf("Nhap lai:"); while(n100);//dieu kien neu n100 yeu cau nhap lai Nhap(sv, n);//goi mê mệt nhap với printf(" Danh sach cac sinh vien la: "); Xuat(sv,n);// goi đam mê xuat mang}Kết quả:

Nhap so sinh vien:2Nhap sinh vien thu 0Nhap ma sinh vien:1Nhap ten sinh vien:ANhap lop:12A7Nhap diem toan:10Nhap diem van:10Nhap diem tieng anh:10Nhap sinh vien thu 1Nhap ma sinh vien:2Nhap ten sinh vien:BNhap lop:12A7Nhap diem toan:8Nhap diem van:9Nhap diem tieng anh:10Danh sach cac sinh vien la:MaSV TenSV Lop Toan Van Anh DTB1 A 12A7 10.00 10.00 10.00 10.002 B 12A7 8.00 9.00 10.00 9.003. Tổng kếtSau khi làm bài bác tập này các bạn phải hiểu và gắng được những kỹ năng sau:

Cách nhập xuất cơ bạn dạng trong ngôn ngữ lập trình C.Cách sử dụng hàm trong ngữ điệu lập trình C.Cách thực hiện mảng một chiều trong ngữ điệu lập trình C.Các sử dụng cấu trúc struct trong ngôn ngữ C.Cách thực hiện vòng lặp for để chăm chú các phần tử trong mảng.
Facebook Twitter Linkedin 100)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20printf(Nhap%20lai:);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20while(n100)://dieu%20kien%20neu%20n100%20yeu%20cau%20nhap%20lai%20%20%20%20%20%20%20%20Nhap(sv,%20n)://goi%20ham%20nhap%20mang%20%20%20%20printf(nDanh%20sach%20cac%20sinh%20vien%20la:n);%20%20%20%20Xuat(sv,n)://%20goi%20ham%20xuat%20mang/preKết%20quả:pre%20class=EnlighterJSRAW%20data-enlighter-language=rawNhap%20so%20sinh%20vien:2Nhap%20sinh%20vien%20thu%200Nhap%20ma%20sinh%20vien:1Nhap%20ten%20sinh%20vien:ANhap%20lop:12A7Nhap%20diem%20toan:10Nhap%20diem%20van:10Nhap%20diem%20tieng%20anh:10Nhap%20sinh%20vien%20thu%201Nhap%20ma%20sinh%20vien:2Nhap%20ten%20sinh%20vien:BNhap%20lop:12A7Nhap%20diem%20toan:8Nhap%20diem%20van:9Nhap%20diem%20tieng%20anh:10Danh%20sach%20cac%20sinh%20vien%20la:MaSV%20%20%20%20%20TenSV%20%20%20Lop%20%20%20%20%20Toan%20%20%20%20Van%20%20%20%20%20Anh%20%20%20%20%20DTB1%20%20%20%20%20%20%20%20A%20%20%20%20%20%20%2012A7%20%20%20%2010.00%20%20%2010.00%20%20%2010.00%20%20%2010.002%20%20%20%20%20%20%20%20B%20%20%20%20%20%20%2012A7%20%20%20%208.00%20%20%20%209.00%20%20%20%2010.00%20%20%209.00/preh1span%20id=3_Tong_ket3.%20Tổng%20kết/span/h1Sau%20khi%20làm%20bài%20tập%20này%20các%20bạn%20cần%20phải%20hiểu%20và%20nắm%20được%20những%20kiến%20thức%20sau:ul%20liCách%20nhập%20xuất%20cơ%20bản%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20liCách%20sử%20dụng%20hàm%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20liCách%20sử%20dụng%20mảng%20một%20chiều%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20liCác%20sử%20dụng%20cấu%20trúc%20struct%20trong%20ngôn%20ngữ%20C./li%20liCách%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20for%20để%20duyệt%20các%20phần%20tử%20trong%20mảng./li/ul" target="_blank"> Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Xưng tội quan hệ trước hôn nhân

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.