Code quản lý sinh viên bằng c#

Đề bài: Viết chương trình cai quản sinh viên vào C/C++.

Bạn đang xem: Code quản lý sinh viên bằng c#

Mỗi đối tượng người dùng sinh viên có các thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình và học lực.

Id là mã sinh viên tự động tăng.

khi khởi tạo, lịch trình sẽ phát âm file “student.txt” để mang ra danh sách sinh viên đã được lưu trước đó.

Điểm trung bình là quý giá trung bình của 3 môn toán, lý với hóa.

học lực được xem như sau:

yêu cầu: tạo thành một thực đơn với các tác dụng sau:

chúng ta sẽ áp dụng struct để quan niệm một cấu trúc sinh viên, với một mảng struct để tàng trữ danh sách sinh viên. Tiếp sau đây là quá trình cụ thể để thiết lập chương trình làm chủ sinh viên trong C/C++ bằng struct.

bọn họ sẽ tạo nên một cấu trúc sinh viên như sau, diemTB sẽ tiến hành tính bởi trung bình của các môn toán, lý cùng hóa. hocluc đã được thống kê giám sát dựa vào diemTB như yêu mong của bài toán.

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng struct SinhVien với đơn giản dễ dàng hơn bởi SV với tự khóa typedef, như sau:

Sau đây là danh sách những hàm mà chúng ta sẽ áp dụng trong chương trình cai quản sinh viên, những hàm này vẫn được cung cấp thân hàm sau đó:

Hàm này in ra một dòng bao gồm n ký tự “_”.

Tham số:

Thân hàm printLine():

Yêu cầu của việc là id của sinh viên tự động tăng.

Nên chúng ta sẽ chế tạo hàm này để lấy ra id lớn số 1 của danh sách sinh viên a.

Tham số:

Thân hàm idLonNhat():

Hàm này được thực hiện để thêm new sinh viên vào danh sách sinh viên. Cùng với hàm này bọn họ sẽ bóc tách ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm nhapThongTinSV():

Thân hàm nhapSV():

Hàm này được áp dụng để update thông tin sinh viên theo ID.

Xem thêm: Tại Sao Chàng Im Lặng - Phụ Nữ Nên Làm Gì Khi Chàng Im Lặng

Với hàm này bọn họ sẽ bóc tách ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm capNhatThongTinSV():

Thân hàm capNhatSV():

Hàm này được áp dụng để xóa sv khỏi list theo ID. Tình sinh viên gồm ID đã mang đến trong danh sách, nếu như tồn tại thì triển khai xóa sinh viên.

Tham số:

Thân hàm xoaTheoID():

Hàm này được sử dụng để kiếm tìm kiếm sv trong danh sách theo tên. Không rõ ràng chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm timKiemTheoTen():

Thân hàm tinhDTB():

Thân hàm xeploai():

Hàm này được thực hiện để thu xếp sinh viên theo điểm mức độ vừa phải theo trang bị tự tăng dần.

Tham số:

Thân hàm sapxepTheoDTB():

Hàm này được áp dụng để bố trí sinh viên theo thương hiệu theo sản phẩm tự tăng dần và không tách biệt chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm sapXepTheoTen():

Hàm này được sử dụng để hiện nay thị danh sách sinh viên ra màn hình.

Tham số:

Thân hàm showStudent():

Hàm này được thực hiện để đọc list sinh viên từ bỏ file.

Tham số:

cực hiếm trả về của hàm là số lượng sinh viên bao gồm trong tệp tin và list sinh viên.

Thân hàm docFile():

Hàm này được áp dụng để đọc list sinh viên từ file.

Tham số:

quý hiếm trả về của hàm là số lượng sinh viên bao gồm trong file và list sinh viên.

Thân hàm ghiFile():

Hàm main của họ được sử dụng để khởi tạo menu và tinh chỉnh chương trình quản lý sinh viên.

Giải thích ý nghĩa sâu sắc của những biến:

khi khởi tạo ra chương trình chúng ta sẽ đọc list sinh viên có sẵn trong tệp tin sinhvien.txt, đồng thời lôi ra được số lượng sinh viên với id lớn số 1 hiện trên của danh sách sinh viên.Bạn sẽ xem: Viết chương trình làm chủ sinh viên bằng struct

kế tiếp menu tinh chỉnh và điều khiển sẽ được hiển thị lên.

Thân hàm main():

dưới đây là toàn bộ code của chương trình cai quản sinh viên:

File: quanlysinhvien.cpp

#include#include#include #include #define MAX 100using namespace std;struct SinhVien int id; char ten; char gioiTinh; int tuoi; float diemToan; float diemLy; float diemHoa; float diemTB = 0; char hocluc = "-";;typedef SinhVien SV;void printLine(int n);void nhapThongTinSV(SV &sv, int id);void nhapSV(SV a, int id, int n);void capNhatThongTinSV(SV &sv);void capNhatSV(SV a, int id, int n);int xoaTheoID(SV a, int id, int n);void timKiemTheoTen(SV a, char ten, int n);void tinhDTB(SV &sv);void xeploai(SV &sv);int idLonNhat(SV a, int n);void sapxepTheoDTB(SV a, int n);void sapXepTheoTen(SV a, int n);void showStudent(SV a, int n);int docFile(SV a, char fileName);void ghiFile(SV a, int n, char fileName);void pressAnyKey();int main() { int key; char fileName = "sinhvien.txt"; SV arraySV; int soluongSV = 0; int idCount = 0; // nhap danh sach sinh vien tu file soluongSV = docFile(arraySV, fileName); idCount = idLonNhat (arraySV, soluongSV); while(true) { cout > key; switch(key){ case 1: cout 0) int id; cout > id; capNhatSV(arraySV, id, soluongSV); else{ cout 0) int id; cout > id; if (xoaTheoID(arraySV, id, soluongSV) == 1) printf("nSinh vien co id = %d domain authority bi xoa.", &id); soluongSV--; else cout 0) cout 0) cout 0) cout 0) cout 0) cout = 8) strcpy(sv.hocluc, "Gioi"); else if(sv.diemTB >= 6.5) strcpy(sv.hocluc, "Kha"); else if(sv.diemTB >= 5) strcpy(sv.hocluc, "Trung binh"); else strcpy(sv.hocluc, "Yeu"); void nhapThongTinSV(SV &sv, int id) cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; sv.id = id; tinhDTB(sv); xeploai(sv);void nhapSV(SV a, int id, int n) printLine(40); printf("n Nhap sinh vien thu %d:", n + 1); nhapThongTinSV(a, id); printLine(40);void capNhatThongTinSV(SV &sv) cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; tinhDTB(sv); xeploai(sv);void capNhatSV(SV a, int id, int n) int found = 0; for(int i = 0; i a.diemTB) tmp = a; a = a; a = tmp; void sapXepTheoTen(SV a, int n) //Sap xep sinh vien theo ten theo thu tu tang dan SV tmp; char tenSV1; char tenSV2; for(int i = 0;i 0) tmp = a; a = a; a = tmp; int idLonNhat (SV a, int n) int idMax = 0; if (n > 0) idMax = a.id; for(int i = 0;i idMax) idMax = a.id; return idMax;int docFile(SV a, char fileName) { tệp tin * fp; int i = 0; fp = fopen (fileName, "r"); cout ► bài tập bớt phân, thụ tinh Sinh học 9 Cô Dương Thu Hà HOCMAI► SUBSCRIBE: http://bit.ly/youtubeHOCMAI► THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT: http://bit.ly/chuongtrinhhoctotbutphadiemso1920►Hotline : 19006933 nhánh 2► Page: facebook.com/THCS.Tieuhoc

In addition to lớn looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

 • Xưng tội quan hệ trước hôn nhân

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.