Code Quản Lý Sinh Viên Bằng C# Console

Đề bài: Viết chương trình thống trị sinh viên vào C/C++. Mỗi đối tượng người sử dụng sinh viên có các thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, điểm trung bình và học lực.

Id là mã sinh viên tự động hóa tăng.

khi khởi tạo, chương trình sẽ hiểu file “student.txt” để mang ra list sinh viên đã làm được lưu trước đó.

Điểm vừa đủ là cực hiếm trung bình của 3 môn toán, lý và hóa.

học lực được xem như sau:

yêu cầu: tạo ra một menu với các tác dụng sau:

chúng ta sẽ sử dụng struct để tư tưởng một cấu trúc sinh viên, cùng một mảng struct để lưu trữ danh sách sinh viên. Sau đây là công việc cụ thể để thiết đặt chương trình làm chủ sinh viên trong C/C++ bởi struct.

họ sẽ chế tạo ra một kết cấu sinh viên như sau, diemTB sẽ tiến hành tính bằng trung bình của những môn toán, lý cùng hóa. hocluc đã được tính toán dựa vào diemTB như yêu cầu của bài bác toán.

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng struct SinhVien với đơn giản dễ dàng hơn bằng SV với trường đoản cú khóa typedef, như sau:

Sau đây là danh sách những hàm mà họ sẽ áp dụng trong chương trình thống trị sinh viên, các hàm này đã được cung cấp thân hàm sau đó:

Hàm này in ra một dòng bao gồm n ký tự “_”.

Tham số:

Thân hàm printLine():

Yêu cầu của bài toán là id của sinh viên tự động hóa tăng.

Nên bọn họ sẽ sản xuất hàm này để đưa ra id lớn nhất của danh sách sinh viên a<>.

Tham số:

Thân hàm idLonNhat():

Hàm này được áp dụng để thêm mới sinh viên vào list sinh viên. Cùng với hàm này chúng ta sẽ tách ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm nhapThongTinSV():

Thân hàm nhapSV():

Hàm này được sử dụng để update thông tin sinh viên theo ID. Cùng với hàm này chúng ta sẽ bóc ra thành 2 hàm sau:

Tham số:

Thân hàm capNhatThongTinSV():

Thân hàm capNhatSV():

Hàm này được sử dụng để xóa sinh viên khỏi danh sách theo ID. Tình sinh viên bao gồm ID đã mang đến trong danh sách, nếu như tồn trên thì triển khai xóa sinh viên.

Tham số:

Thân hàm xoaTheoID():

Hàm này được thực hiện để kiếm tìm kiếm sv trong list theo tên. Không rành mạch chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm timKiemTheoTen():

Thân hàm tinhDTB():

Thân hàm xeploai():

Hàm này được sử dụng để bố trí sinh viên theo điểm mức độ vừa phải theo đồ vật tự tăng dần.

Tham số:

Thân hàm sapxepTheoDTB():

Hàm này được áp dụng để sắp xếp sinh viên theo tên theo sản phẩm công nghệ tự tăng đột biến và không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Tham số:

Thân hàm sapXepTheoTen():

Hàm này được thực hiện để hiện nay thị list sinh viên ra màn hình.

Tham số:

Thân hàm showStudent():

Hàm này được thực hiện để đọc danh sách sinh viên từ bỏ file.

Tham số:

quý giá trả về của hàm là con số sinh viên bao gồm trong tệp tin và list sinh viên.

Thân hàm docFile():

Hàm này được sử dụng để đọc danh sách sinh viên trường đoản cú file.

Tham số:

quý hiếm trả về của hàm là con số sinh viên có trong file và list sinh viên.

Thân hàm ghiFile():

Hàm main của họ được sử dụng để khởi tạo menu và tinh chỉnh chương trình làm chủ sinh viên.

Giải thích chân thành và ý nghĩa của các biến:

lúc khởi tạo chương trình họ sẽ đọc danh sách sinh viên gồm sẵn trong file sinhvien.txt, đồng thời mang ra được số lượng sinh viên cùng id lớn nhất hiện trên của list sinh viên.

Bạn đang xem: Code quản lý sinh viên bằng c# console

tiếp nối menu điều khiển và tinh chỉnh sẽ được hiển thị lên.

Thân hàm main():


dưới đây là toàn bộ code của chương trình thống trị sinh viên:

File: quanlysinhvien.cpp

#include#include#include #include #define MAX 100using namespace std;struct SinhVien int id; char ten<30>; char gioiTinh<5>; int tuoi; float diemToan; float diemLy; float diemHoa; float diemTB = 0; char hocluc<10> = "-";;typedef SinhVien SV;void printLine(int n);void nhapThongTinSV(SV &sv, int id);void nhapSV(SV a<>, int id, int n);void capNhatThongTinSV(SV &sv);void capNhatSV(SV a<>, int id, int n);int xoaTheoID(SV a<>, int id, int n);void timKiemTheoTen(SV a<>, char ten<>, int n);void tinhDTB(SV &sv);void xeploai(SV &sv);int idLonNhat(SV a<>, int n);void sapxepTheoDTB(SV a<>, int n);void sapXepTheoTen(SV a<>, int n);void showStudent(SV a<>, int n);int docFile(SV a<>, char fileName<>);void ghiFile(SV a<>, int n, char fileName<>);void pressAnyKey();int main() { int key; char fileName<> = "sinhvien.txt"; SV arraySV; int soluongSV = 0; int idCount = 0; // nhap danh sach sinh vien tu tệp tin soluongSV = docFile(arraySV, fileName); idCount = idLonNhat (arraySV, soluongSV); while(true) { cout > key; switch(key){ case 1: cout 0) int id; cout > id; capNhatSV(arraySV, id, soluongSV); else{ cout 0) int id; cout > id; if (xoaTheoID(arraySV, id, soluongSV) == 1) printf("nSinh vien teo id = %d domain authority bi xoa.", &id); soluongSV--; else cout 0) cout 0) cout 0) cout 0) cout 0) cout = 8) strcpy(sv.hocluc, "Gioi"); else if(sv.diemTB >= 6.5) strcpy(sv.hocluc, "Kha"); else if(sv.diemTB >= 5) strcpy(sv.hocluc, "Trung binh"); else strcpy(sv.hocluc, "Yeu"); void nhapThongTinSV(SV &sv, int id) cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; sv.id = id; tinhDTB(sv); xeploai(sv);void nhapSV(SV a<>, int id, int n) printLine(40); printf("n Nhap sinh vien thu %d:", n + 1); nhapThongTinSV(a, id); printLine(40);void capNhatThongTinSV(SV &sv) cout > sv.tuoi; cout > sv.diemToan; cout > sv.diemLy; cout > sv.diemHoa; tinhDTB(sv); xeploai(sv);void capNhatSV(SV a<>, int id, int n) int found = 0; for(int i = 0; i a.diemTB) tmp = a; a = a; a = tmp; void sapXepTheoTen(SV a<>, int n) //Sap xep sinh vien theo ten theo thu tu tang dan SV tmp; char tenSV1<30>; char tenSV2<30>; for(int i = 0;i 0) tmp = a; a = a; a = tmp; int idLonNhat (SV a<>, int n) int idMax = 0; if (n > 0) idMax = a<0>.id; for(int i = 0;i idMax) idMax = a.id; return idMax;int docFile(SV a<>, char fileName<>) { file * fp; int i = 0; fp = fopen (fileName, "r"); cout
► bài tập sút phân, thụ tinh Sinh học 9 Cô Dương Thu Hà HOCMAI► SUBSCRIBE: http://bit.ly/youtubeHOCMAI► THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT: http://bit.ly/chuongtrinhhoctotbutphadiemso1920►Hotline : 19006933 nhánh 2► Page: facebook.com/THCS.Tieuhoc

In addition lớn looking at this article You can also see other useful information. Many more we provide here: See more knowledge here.

*

Download image here

Lần đầu tập khiêu vũ như một TikToker chuyên nghiệp hóa | SCHANNEL x OOPS! CREW | Public Dance Challenge

Watch the đoạn phim below.

Xem thêm: Nghe Thấy Tiếng Vo Ve Trong Tai, Có Thể Bạn Đang Mắc Bệnh Nguy Hiểm Này


Sắm ngay Loa bluetooth LG Xboom 360 RP4 chill hết nấc: https://cellphones.com.vn/loabluetoothlgxboom360rp412e.html?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/loabluetoothlgxboom360rp412e.html_25122021Mua ngay máy tính bảng ipad Pro 12.9 sút đến 3,5 triệu đồng: https://cellphones.com.vn/ipadpro1292021.html?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/ipadpro1292021.html_25122021???? Sửa chữa điện thoại thông minh laptop giá rất tốt uy tín lấy ngay trên Điện Thoại Vui : https://dienthoaivui.com.vn/?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=/4???? Điện thoại Phụ khiếu nại GIÁ TỐT NHẤT CHÍNH HÃNG tại CellphoneS: https://cellphones.com.vn/?utm_source=pru0026utm_medium=schannelu0026utm_campaign=schannel_refer???? Subscribe kênh Youtube của CellphoneS: https://bit.ly/3yKDxMO✌️ contact quảng cáo, hợp tác và ký kết Huy: partners.schannel
gmail.com hoặc https://www.facebook.com/huy.nl???? lượt thích Facebook của SchanneI: http://fb.com/schanneI.vn???? Subscribe SchanneI để thấy ngay video mới nhất: ➤ http://bit.ly/SubscribeSchanneI0:00 Thông điệp ngoài trái đất 2:54 Ngày đầu tinh thần vùn vụt6:52 Ngày 2 trầy domain authority tróc vẩy8:50 Ngày 3 Minh Mux bao gồm thật sự nhảy được? 9:40 Ngày 4 bị gia sư Xoăn mắng 12:05 Ngày 5 ko tập nữa cửa hàng chúng tôi đi shopping13:27 Ngày 6 ghép quy củ cùng Oops và chúng tôi sợ18:08 nhảy xấu nhưng bắt buộc đẹp20:35 DDay PUBLIC DANCE CHALLENGE


*

Download image here

VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4

Watch the đoạn phim below.


✔️ VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6 BÀI 2 NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC TRANG 4✔️ trách nhiệm của sinh học tập Câu xác minh nào dưới đây là đúng độc nhất (đánh vệt x vào đầu câu cơ mà em lựa chọn )?Nhiệm vụ chủ yếu của Sinh học với của Thực vật dụng học là: phân tích hình thái, cấu tạo, đời sống, sự đa dạng chủng loại của sinh vật nghiên cứu và phân tích sinh vật dụng để cách tân và phát triển và bảo đảm chúng phân tích hình thái, cấu tạo, đời sống, sư đa dang của sinh vật, quan hệ giữa những sinh vật và giữa các sinh vật với môi trường thiên nhiên để thực hiện hợp lí, phát triển và bào vệ chúng giao hàng đời sống con người???? Để nhận các tài liệu ôn thi, ôn tập, toán nâng cao, bài xích tập rèn luyện, đề thi xem thêm các em quan sát và theo dõi trang trên Face book tại phía trên :???? https://www.facebook.com/kenhhoctoanonline/Trang web học tập toán : ???? http://hoctoanonline123.info/Cảm ơn quý vị các bạn và những em đã xem video.hãy đăng ký kênh thủ đô vlog nhà thừa nhận chuông để theo dõi các video clip mới nhất???? Đăng ký : https://goo.gl/uSThJq

*

Download image here

Cấu trúc dt của quần thể – bài bác 16 – Sinh học 12 – Cô Kim con đường (DỄ HIỂU NHẤT)

Watch the video clip below.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

  • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

  • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

  • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

  • x