Code C Chương Trình Quản Lý Sinh Viên

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (204.82 KB, đôi mươi trang )


Bạn đang xem: Code c chương trình quản lý sinh viên

char lop<20>; float diemTB; float diemRenLuyen; float diemTK; int hocBong; SinhVien *sv; static const char *dataFile; int sl; public: void nhapSV(); void hienThiSinhVien(); void sapXepTheoDTB(); void sapXepTheoHocBong(); void timTheoTen(); void timTheoDTK(); void ghiFile(); void docFile(); void khoiTaoFile(); SinhVien() sl= 0; sv= NULL; ~SinhVien() delete sv; }; const char *SinhVien::dataFile="QuanLySinhVien.txt";//Nhap sinh vien void SinhVien::nhapSV() int i= sl+1;
cout cin.getline(sv.hoTen,sizeof(sv.hoTen)); //Nhap ma sinh vien co kiem tra int check; do check= 1; cout cin>>sv.maSV; for(int j=1;j if(sv.maSV== sv.maSV) cout check= 0; while(check== 0); //Nhap ngay lập tức thang nam giới sinh cout cin.ignore(); cin.getline(sv.ngaySinh,sizeof(sv.ngaySinh)); cout cin.getline(sv.lop,sizeof(sv.lop)); cout10): "; cin>>sv.diemTB; cout100): "; cin>>sv.diemRenLuyen; //Tinh diem tong ket if((sv.diemRenLuyen>=70)&&(sv.diemRenLuyen sv.diemTK= sv.diemTB+ 0.2; } else if((sv.diemRenLuyen>=80)&&(sv.diemRenLuyen
sv.diemTK= sv.diemTB+ 0.5; } else if((sv.diemRenLuyen>=90)&&(sv.diemRenLuyen sv.diemTK= sv.diemTB+ 0.8; } /*Học bổng: giả dụ ĐTK >=7.0,Học bổng = 120000, ĐTK>=80, học bổng = 180000, nếu như ĐTK >=90, học bổng = 240000*/ if((sv.diemTK>=7)&&(sv.diemTK sv.hocBong= 120000; } else if((sv.diemTK>=8)&&(sv.diemTK sv.hocBong= 180000; } else if((sv.diemTK>=9)&&(sv.diemTK sv.hocBong= 240000; } } //Ham khoi tao tệp tin void SinhVien::khoiTaoFile() fstream f(dataFile,ios::out //Ham ghi file void SinhVien::ghiFile() fstream os(dataFile,ios::out //Ham doc file void SinhVien::docFile() fstream s(dataFile,ios::in); int dem=1; string buffer; while(1) getline(s,buffer); if(!s.eof()) dem++; else break; sl= dem/5; s.close(); fstream f(dataFile,ios::in); sv= new SinhVien<100>; for(int i=1;i f.getline(sv.hoTen,sizeof(sv.hoTen)); f>>sv.maSV; f.ignore(1); f.getline(sv.ngaySinh,sizeof(sv.ngaySinh)); f.getline(sv.lop,sizeof(sv.lop)); f>>sv.diemTB>>sv.diemRenLuyen>>sv.diemTK>>sv.hocBong;
f.ignore(); f.close(); } //Hien thi sinh vien void SinhVien::hienThiSinhVien() cout cout cout cout cout cout cout cout cout //Sap xep SV theo diem trung binh void SinhVien::sapXepTheoDTB() SinhVien s; for(int i=1;i for(int j=1;j if(sv.diemTB>sv.diemTB) s= sv; sv= sv; sv= s; } for(int i=1;i sv.hienThiSinhVien();
} } //Sap xep SV theo hoc bong void SinhVien::sapXepTheoHocBong() SinhVien s; for(int i=1;i for(int j=1;j if(sv.hocBong>sv.hocBong) s= sv; sv= sv; sv= s; } for(int i=1;i sv.hienThiSinhVien(); } } //Tim kiem theo ten sinh vienvoid SinhVien::timTheoTen() char tenSV<20>; char *strKiemTra; char ten<20>; int count=0; cout cin.ignore(); cin.getline(tenSV,sizeof(tenSV)); char *token; char str<20>; for(int i=1;i
strKiemTra= NULL; //Tach ten sinh vien //Gan ho ten vao bien str -> mèo bien str ko cát ho ten strcpy(str,sv.hoTen); //su dung phan tich tu lớn tokenizing de mèo xau str token= strtok(str," "); while(token!=NULL) strcpy(ten,token); token= strtok(NULL," "); strKiemTra= strstr(ten, tenSV); if(strKiemTra!= NULL) cout sv.hienThiSinhVien(); count++; cout } //Tim kiem theo tong diem void SinhVien::timTheoDTK() int diemTimKiem; int count=0; cout10): "; cin>>diemTimKiem; cout= " for(int i=1;i if(sv.diemTK>= diemTimKiem) sv.hienThiSinhVien(); count++;

Xem thêm: Xét Nghiệm Phát Hiện Sớm Ung Thư Gan Ngay Khi Thấy Những Dấu Hiệu Này

if(count> 0) cout else cout } //Ham hien thi thực đơn void menu() cout cout cout cout cout cout cout main() system("cls"); SinhVien SV; SV.khoiTaoFile(); do system("cls"); SV.docFile(); menu(); int input= getch(); //nhap vao so 6 thoat if(input=='6') cout
break; switch(input) case ('1'): system("cls"); cout cin.ignore(); SV.nhapSV(); SV.ghiFile(); getch(); break; case('2'): system("cls"); cout SV.sapXepTheoDTB(); getch(); break; case('3'): system("cls"); cout SV.sapXepTheoHocBong(); getch(); break; case('4'): system("cls"); cout SV.timTheoTen();
getch(); break; case('5'): system("cls"); cout SV.timTheoDTK(); getch(); break; default: cout getch(); while(1); getch();Lập trình C++ | thừa nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(159) Viết thừa nhận xétHình vuiTên điện thoại tư vấn Mật khẩu khách không phải mật khẩu Địa chỉ web email <Đăng ký> Mở HTMLMở UBBMở hình vuiẨn đậy Hãy nhớ
Làm l?iPhân loại• Phân nhiều loại mặc định <7> • Assembly ( Lập trình thích hợp ngữ ) <2> • thiết kế C++ <10> • lập trình sẵn java <5> • Hệ quản lý <3> định kỳ Năm Canh Dần(Hổ) công nhân T2 T3 T4 T5 T6 T712422532642752862973089Tháng 9mồng 210
18261927202821292230233124Thống kêSố lượt khách hàng 4330Khách bây giờ 6Số bài bác 27Số thừa nhận xét 12Số trích dẫn 0Số lưu cây viết 2Thành viên 5Số xuất hiện 3Tìm kiếmTìm ki?mBài viết mới nhất• bài 2: OOP,C • bài xích 2: OOP,C • Sửa địa điểm b • Crack Win 7 • Coding Conve
N • T • không vào đư thừa nhận xét mới nhất• killloveshua • teo the hoan • smile • thankok • Tks!grinKết nối• Nhóm liên kết mặc định • svptit • dantri • dqt'blog • blackdiamond'sblogHồ sơ• 2010/10 • 2010/09 • 2010/08 • 2010/07 • 2010/06KhácĐăng nhậpĐăng kýXin kết nốiRSS bài viết | nhấn xétMãUTF-8XHTML 1.0 Powered by Bo-Blog 2.1.1 Release |Skin by bluebee Run in 223 ms, 6 Queries
*
Xây dựng hệ thống thông tin làm chủ sinh viên - sv và hiệu quả đào sản xuất tại những trường cao đẳng công nghiệp việt đức 160 1 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

  • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

  • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

  • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

  • x