Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên sql

Đây là chủng loại 25 lấy ví dụ như về phần SQL quản lý Sinh Viên của môn Cơ Sở dữ liệu mà vai trung phong Gà vẫn vừa lên bài xích tập, vừa giải luôn luôn cho các bạn. Phần còn lại, bạn xem giúp trung khu Gà, coi mình giải đúng không nhé. Nếu giải chưa đúng thì comment trong cái khung mặt dưới, để mình coi sai nơi nào, bản thân còn sửa cho các bạn khác quan sát và theo dõi nữa. Nói chứ, môn học này khá hay, dẫu vậy chua tởm nơi, thiết đặt code cho đã, nhận nút Play nó ko chạy, là khẳng định thi rớt môn này rồi đó. Xin chúc cho chúng ta đừng bị xui quá, trong phần thi dứt môn Hệ Cơ Sở tài liệu SQL này nhé.

Bạn đang xem: Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên sql

Bạn vẫn xem: bài bác tập cửa hàng dữ liệu làm chủ sinh viên


*

*

Giờ thì xem sơ qua cái đề này nhé.Cho lược thứ CSDL quản lý điểm sinh viên, gồm các lược vật dụng quan hệ sau:SinhVien(MaSV, HoTen, Nu, NgaySinh, MaLop, HocBong, Tinh)Lop(MaLop, TenLop, MaKhoa)Khoa(MaKhoa, TenKhoa, SoCBGD)MonHoc(MaMH, TenMH, SoTiet)KetQua(MaSV, MaMH, DiemThi)Ví dụ 1: Liệt kê danh sách những lớp của khoa, tin tức cần Malop, TenLop, MaKhoa
SELECT *FROM LopVí dụ 2: Lập list sinh viên gồm: MaSV, HoTen, HocBongSELECT MaSV, Hoten, HocBongFROM SinhVienVí dụ 3: Lập list sinh viên bao gồm học bổng. List cần MaSV, Nu, HocBongSELECT MaSV, Nu, HocBongFROM SinhVienWHERE HocBong>0Ví dụ 4: Lập danh sách sinh viên nữ. List cần những thuộc tính của quan hệ sinhvienSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu =YesVí dụ 5: Lập danh sách sinh viên tất cả họ "Trần"SELECT *FROM SinhVienWHERE HoTen like ‘Trần *’Ví dụ 6: Lập danh sách sinh viên đàn bà có học bổngSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu=Yes & HocBong>0Ví dụ 7: Lập danh sách sinh viên bạn nữ hoặc danh sách sinh viên có học bổngSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu=Yes OR HocBong>0Ví dụ 8: Lập list sinh viên có năm sinh từ 1978 mang đến 1985. Danh sách cần các thuộc tính của quan hệ giới tính SinhVienSELECT *FROM SinhVienWHERE YEAR(NgaySinh) BETWEEN 1978 & 1985Ví dụ 9: Liệt kê list sinh viên được bố trí tăng dần dần theo MaSVSELECT *FROM SinhVienORDER BY MaSVVí dụ 10: Liệt kê danh sách sinh viên được bố trí giảm dần dần theo HocBongSELECT *FROM SinhVienORDER BY HocBong DESCVí du11: Lập danh sách sinh viên có điểm thi môn CSDL>=8SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, Nu, NgaySinh, DiemThiFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE MaMH = ‘CSDL’ và DiemThi>=8Ví du 12: Lập danh sách sinh viên có học bổng của khoa CNTT. Tin tức cần: MaSV, HoTen, HocBong,TenLopSELECT MaSV, HoTen, HocBong, TenLopFROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLopWHERE HocBong>0 & MaKhoa ="CNTT"Ví du 13: Lập list sinh viên gồm học bổng của khoa CNTT. Thông tin cần: MaSV, HoTen, HocBong,TenLop, TenKhoaSELECT MaSV, HoTen, HocBong, TenLop,TenKhoaFROM ((Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLop) INNER JOIN Khoa ON Khoa.MaKhoa=Lop.MaKhoa)WHERE HocBong>0 & Khoa.MaKhoa ="CNTT"Ví dụ 14: cho thấy thêm số sinh viên của từng lớpSELECT Lop.MaLop, TenLop, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLopGROUP BY Lop.MaLop, TenLopVí dụ 15: cho biết thêm số lượng sv của từng khoa.SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 16: cho thấy thêm số lượng sinh viên đàn bà của từng khoa.

Xem thêm: Ung Thư Tuyến Giáp Và Cách Điều Trị Ung Thư Tuyến Giáp Và Cách Điều Trị

SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((SinhVien INNER JOIN Lop ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop) INNER JOIN khoa ON KHOA.makhoa = SinhVien.makhoa)WHERE Nu=YesGROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 17: cho thấy thêm tổng tiền học tập bổng của mỗi lớpSELECT Lop.MaLop, TenLop, Sum(HocBong) as TongHBFROM (Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Lop.MaLop, TenLopVí dụ 18: cho biết thêm tổng số tiền học tập bổng của mỗi khoaSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHBFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 19: Lập danh sánh những khoa có nhiều hơn 100 sinh viên. Danh sách cần: MaKhoa, TenKhoa, SoluongSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Count(MaSV) >100Ví dụ 20: Lập danh sánh mọi khoa có không ít hơn 50 sinh viên nữ. List cần: MaKhoa, TenKhoa, SoluongSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)WHERE Nu=YesGROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Count(MaSV)>=50Ví dụ 21: Lập list những khoa bao gồm tổng tiền học tập bổng >=1000000.SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHBFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Sum(HocBong)>= 1000000Ví dụ22: Lập list sinh viên có học bổng cao nhấtSELECT SinhVien.*FROM SinhVienWHERE HocBong>= ALL(SELECT HocBong From Sinhvien)Ví dụ 23: Lập danh sách sinh viên có điểm thi môn cơ sở dữ liệu cao nhấtSELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThiFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE KetQua.MaMH= ‘CSDL’ & DiemThi>=ALL(SELECT DiemThi FROM KetQua WHERE MaMH = ‘CSDL’)Ví dụ 24: Lập danh sách những sinh viên không tồn tại điểm thi môn CSDL.SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThi,MaMHFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE SinhVien.MaSV NOT In (Select MaSV From KetQua Where MaMH="CSDL")Ví dụ 25: cho biết thêm những khoa nào có nhiều sinh viên nhấtSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count() AS SoLuongSVFROM (Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.MaKhoa = Lop.MaKhoa) INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLopGROUP BY Khoa.MaKhoa, Khoa.TenKhoaHaVing Count(MaSV)>=All(Select Count(MaSV) From ((SinhVien Inner Join Lop On Lop.Malop=SinhVien.Malop)Inner Join Khoa On Khoa.MaKhoa = Lop.MaKhoa )Group By Khoa.Makhoa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.