Bài tập viết lại câu dùng mệnh đề quan hệ nâng cao

Đối với mảng ngữ pháp tiếng Anh có lẽ đã nhiều bạn biết về mệnh đề tính ngữ, dẫu vậy khi làm bài, đặc biệt là bài thi trung học phổ thông Quốc Gia thì hầu như ngữ pháp đều thuộc phần nâng cao, để hiểu rõ rộng về mệnh đề tính ngữ nâng cao, bài viết sẽ chỉ dẫn những cấu trúc quen thuộc mà khó bên trên thang điểm 8+


*
ctvbacsithai.com228 3 năm trước 16616 lượt coi | tiếng Anh 12

Đối với mảng ngữ pháp tiếng Anh có lẽ đã nhiều bạn biết về mệnh đề tính ngữ, tuy nhiên khi làm bài, đặc biệt là bài thi thpt Quốc Gia thì hầu như ngữ pháp đều thuộc phần nâng cao, để hiểu rõ hơn về mệnh đề tính ngữ nâng cao, bài viết sẽ giới thiệu những cấu trúc thân quen mà khó trên thang điểm 8+


 Mệnh đề tính ngữ cải thiện ( Relative Clause Advanced )

Đại từ quan hệ tình dục WHO

Who được sử dụng trong mệnh đề quan hệ nam nữ để nói đến con bạn và đôi khi được dùng làm nói đến thú cưng. Who được dùng cho tất cả defining với non-defining clauses.

Bạn đang xem: Bài tập viết lại câu dùng mệnh đề quan hệ nâng cao

Children who like working are uncommon. (defining)That’s the dog who often bark at night. (definingreferring to a pet animal)Peter’s mother, who lives in Singapore, has 2 special dogs. (non-defining)

Subject cùng ObjectWho có thể đóng vai trò là Subject hoặc Object của relative clause:

She loves a man who works for IBM.(who ám chỉ a man và là công ty ngữ của works trong mệnh đề quan hệ)The lady who I met yesterday was the sale director.(who ám chỉ đến The lady và là tân ngữ của của động từ met trong mệnh đề quan lại hệ)

Who + prepositionsWho có thể được dùng như một bổ ngữ của một giới từIt was Mary who Peter gave the book to. It wasn’t me. (who ám chỉ Peter và là bổ ngữ của giới từ to)

Giới từ bỏ được đặt tại cuối mệnh đề quan liêu hệ chứ không cần ngay trước whoOf all his friends, I am the one who he can rely on.Not: … the one on who he can rely.

Who và những danh tự tập hợp chỉ đội ngườiWho thường được sử dụng với những danh trường đoản cú tập hợp về con fan như committee, government, group, panel, police, team…She called the rescure team, who then sent a group to lớn there.

Không dùng Who cho vậtThere are some chairs overthere which you can sit on.Not: There are some chairs overthere who you can sit on.

 

Đại từ dục tình WHOM

Whom được áp dụng trong phong cách formal hoặc trong writing để chỉ fan khi vào vai trò là tân ngữ của cồn từ. Nó ít được dùng trong speaking mà hầu hết trong writing.The man whom you met yesterday is coming. (whom chỉ the man cùng là object của met)

Whom + prepositionsWhom có thể dùng như thể bổ ngữ của giới từ bỏ và đứng sau giới từ.Bilangual books are really good for students for whom English language is their subject.(Whom chỉ students và là object của giới từ for)

So sánh giữa whom và who với giới từMomy is the only one person to whom the children speak. (more formal)Momy is the only one person who the children speak to. (less formal)

 

Đại từ quan hệ giới tính WHOSE

Whose được dùng để làm chỉ sự sở hữu của fan hoặc bé vật. Đôi khi được dùng cho thiết bị trong biện pháp dùng formal.

Whose được để trước danh từ trong cả defining và non-defining clauses.Whose child is it? they asked him.The educated man is the man whose expression is educated. (the man’s expression)

Whose + prepositionCó thể dùng whose + noun làm xẻ ngữ của một giới từMarry, whose brother I used khổng lồ work with, has gone to lớn work in Korea. (whose brother ám chỉ Marry và là ngã ngữ của with)

 

Đại từ tình dục WHICH

Which được dùng cho tất cả động vật/animals cùng vật/things trong defining cùng non-defining clauses/mệnh đề.

Here are some cars which have been damaged. (defining)He won’t have much time khổng lồ prepare for the exam, which is tomorrow morning. (non – defining)

Which hay được dùng sửa chữa bằng that nhưng không dùng whatAnother subject which/that she have chosen is marketing.Không dùng: Another subject what she have chosen is marketing.

Subject cùng ObjectWhich có thể đóng vai trò là Subject hoặc Object trong mệnh đề quan hệ

The new kindergarten, which will mở cửa next month, will be an wonderful place for kids.(which ám chỉ the new kindergarten và là công ty ngữ của will open trong mệnh đề quan lại hệ)

It is the same subject which I studied last year.(which ám chỉ the same subject và là tân ngữ của studied trong mệnh đề quan lại hệ)

Which + prepositions:Which có thể được dùng làm vấp ngã ngữ mang lại giới từ

There is a cupboard in the room in which you can find a shirt.(which ám chỉ cupboard in the room và là bửa ngữ của in)

Which thực hiện trong cách dùng Formal với less formalFormal: The title of the book is the name of the community in which the tác giả grew up.Less formal: I have never missed the school which I studied in.

Which có thể được dùng để làm nói đến hơn cả một câu trước đó:The board of director is going lớn change some policies, which is good.

 

Đại từ tình dục THAT

That được sử dụng sửa chữa cho who, whom, which trong các mệnh đề quan tiền hệ để ám chỉ người, động vật – animals, đồ gia dụng – things. Tuy nhiên That không nên thực hiện trong văn cảnh formal với chỉ áp dụng với mệnh đề defining.

I met a guy last evening that wore a shirt the same you now. (that ám chỉ a guy)The back door is the way that you should go now. (ám chỉ vật)He now happy with everything that is result of his all efforts.

Subjects cùng ObjectsThat có thể nhập vai trò làm cho Subject hoặc Object cho mệnh đề quan lại hệRemember don’t buy anything that aren’t necessary.(that ám chỉ anything và là công ty ngữ của aren’t)

You get the same level that my friend did yesterday.(that ám chỉ the same level và là Object của did trong mệnh đề quan liêu hệ)

That hay được dùng sau đối chiếu bậc nhất/superlatives:World cup is the best foot ball tournament in the world that I love.

That với giới từI have some new friends that you can co-operate with. (that ám chỉ some new friends và là vấp ngã ngữ của with)

Lưu ý: rất khác với which, whom và whose, ko được đặt that ngay sau giới từ.Không nói: I have some new friends with that you can co-operate.

 

When, Where, Why được sử dụng làm đại từ quan liêu hệTrong ngôn từ informal when, where và why thường được sử dụng để ban đầu cho defining relative clauses thay bởi vì dùng at whichon which hay for which.

WherePlacesI know a park where the atmosphere is excellent.

 

(… a park at which the atmosphere is excellent)

WhenTimesSunday is the day when I don’t have to lớn get up early.

 

(… the day on which I don’t have …)

WhyReasonsThe workers don’t know the reason why the factory is closed today?

 

(… the reason for which the factory is closed …)

 

Những lỗi thịnh hành với đại từ quan hệ

Không dùng that thay nạm cho who, whom, which trong các non – defining relative clauses.Elephants, which are big và live in forests, can sometimes be found in zoos.Not: Elephants, that are big và live in forests, can sometimes be found in zoos.

What không được dùng làm đại từ quan hệ.He discovered the secret which I had told you about.Not: He discovered the secret what I had told you about.

Who không sử dụng so với vật – things.University entrance exam is a test which I’ve found hard to lớn pass.Not: University entrance exam is a test who I’ve found hard khổng lồ pass.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. I have two sisters ________________are doctors.

A. Both of which B. Who both C. Both of whom D. Whom both

2. Vì chưng you remember the day ? I first met you on that day.

A. Bởi you remember the day where I first met you ?

B. Vị you remember the day when I first meet you ?

C. Vị you remember the day on which I first met you ?

D. B and C are correct.

3. Mexico city ,_____ is the fastest growing đô thị in the world , has a population of over 10 million.

Xem thêm: Cây Thù Lù Trị Bệnh Ung Thư, Cây Tầm Bóp Có Hoạt Tính Diệt Tế Bào Ung Thư

A. What B. Which C. That D. Where

4. We visited the church _____________ in the 18th century.

A. Was built B. Which built C. Building D. Which was built

5. Ms Young, khổng lồ ______ many of her students are writing, is living happily and

peacefully in Canada.

A. Who B. Whom C. That D. Whose

6. She is the woman ____________ sister looks after the baby for us.

A. Who B. Whom C. That D. Whose

7. Mr Smith, ______is a retired teacher, does volunteer work at the hospital.

A. That B. Whom C. Who D. Is

8. I want to know the reason________ he told you last night.

A. Why B. Which C. Where D. When

10. I lượt thích the teacher. I learnt English with her in high school.

A.I like the teacher with whom I learnt English in high school.

B. I like the teacher whom I learnt English with in high school.

C.I lượt thích the teacher that I learnt English with in high school.

D.all are correct.

11.The banker to________ I gave my kiểm tra was quite friendly.

A. Who B. That C. Whom D. Which

12.All of us are waiting for the man ___________ son was lost.

A. Who B. Which C. Whom D. Whose

13.The girl ______ is our neighbor.

A. Talks khổng lồ the lady over there C. Was talking to lớn the lady over there

B. Is talking to the lady over there D. Talking khổng lồ the lady over there

14. My computer, _________ mouse doesn"t work, cannot be used now.

A. While B. Because C. Whose D. Which

15. What’s the name of the man_________car you borrowed?

A. Who B. Which C. That D. Whose

16. The young woman who lives next door is very kind to lớn my family.

A.The young woman khổng lồ live next door is very kind to my family.

B.The young woman he lives next door is very kind to lớn my family.

C.The young woman living next door is very kind lớn my family.

D.The young woman lived next door is very kind to lớn my family.

17. She didn’t tell me the reason _______ she came late.

A. When B. For which C. Why D.both B và C

18. This is the best play ________ I have ever seen.

A. Which B. What C. Whom D. That

19. I know a nearby restaurant _____ has seafood.

A. That B. Who C. Where D. Whose

20. Taj Mahal, _____ by Shah Janhan for his wife, is thought lớn be one of the great architectural wonders of the world.

A. Being built B. Was built C.which was built D.been built

______________________________ Chúc các bạn làm bài tốt !!!! __________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.