Bài Tập Mệnh Đề Quan Hệ Với Giới Từ

Mệnh đề quan hệ giới tính (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay phần nhiều trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm bổ nghĩa mang lại danh từ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề quan hệ với giới từ

Mệnh đề quan hệ nam nữ (Relative clauses) là một trong chủ điểm kiến thức ngữ pháp quan liêu trọng các bạn cần nắm rõ trong giờ đồng hồ Anh. Các bài thi đặc trưng như IELTS giỏi TOEIC thường xuyên ra đề trong một vài chủ điểm sau: tách biệt cách sử dụng giữa “that” với “which” cũng giống như “that” cùng “what”. Trong nội dung bài viết này sẽ phân tách sẻ chi tiết cho chúng ta hiểu được về mệnh đề quan lại hệ, phương pháp dùng mệnh đề quan tiền hệ bao gồm giới từ, cấu trúc cách làm bài tập ( Relative Clauses).

1. Cầm tắt lại loài kiến thức


*
*
Các dạng bài tập về đại từ quan hệ tình dục phổ biến

Dạng 2: điền vào nơi trống

Dạng này đề bài xích người ta mang đến sẵn một câu đã có được nối cùng với nhau mà lại chừa địa điểm trống để thí sinh điền đại từ quan hệ tình dục vào. Các bước làm dạng này như sau:

Bước 1: chú ý danh từ phía đằng trước (kế mặt chỗ trống) xem fan hay đồ dùng (hoặc cả hai):

Nếu trang bị thì ta điền which / that.

The dog __________ runs …..( thấy vùng trước là dog buộc phải dùng which / that).

Nếu là: reason, cause thì sử dụng why.

The reason ________ he came … (dùng why).

Nếu là thời hạn thì dùng when.Nếu là xứ sở thì sử dụng where.

Lưu ý:

When, where, why không quản lý từ, cho nên nếu ta thấy phía sau chưa xuất hiện chủ từ thì ta bắt buộc dùng which / that chứ không được sử dụng when, where, why.

Do you know the đô thị _______ is near here?

Ta nhận biết city là chỗ chốn, nhưng đừng rối rít điền where vào. Hãy chú ý tiếp phía sau và ta thấy kế bên nó là is ( hễ từ ) tức là chữ is đó chưa xuất hiện chủ từ, với chữ cơ mà ta điền vào sẽ cai quản từ đến nó -> tất yêu điền where mà cần dùng which /that ( nếu không biến thành cấm kỵ )

-> vì chưng you know the thành phố __which / that_____ is near here?

The house ________ i live in is nice.

Ta thấy house là chỗ chốn, tuy vậy không được điền where, chú ý sau thấy người ta còn chừa lại giới tự in bắt buộc phải dùng which /that -> the house ___ which/that _____ i live in is nice

Nhưng đôi lúc người ta lại lấy giới từ lên để trước thì cũng không được sử dụng where nữa: the house in ___ which _____ i live is nice

Bước 3: giả dụ là bạn thì ta liên tục nhìn vùng sau xem tất cả chủ trường đoản cú chưa? Nếu tất cả chủ từ bỏ rồi thì ta cần sử dụng whom / that, nếu chưa xuất hiện chủ từ bỏ thì ta điền who / that.

Lưu ý: nếu như thấy phía sau xung quanh chỗ trống là 1 trong những danh đứng một mình thì buộc phải xem xét nghĩa xem có phải là sở hữu không, nếu yêu cầu thì cần sử dụng whose.

The man ________son studies at …..

Ta thấy chữ son đứng một mình không có a, the ,.. Nên sẽ cho rằng sở hữu, dịch test thấy đúng là sở hữu cần sử dụng whose (người đàn ông mà nam nhi của ông ta).

=> the man ____( whose )____son studies at …..

Bước 4: giả dụ phía trước vừa có bạn + vật dụng thì đề xuất dùng that: the man and his dog that ….

5. Bài bác tập vận dụng

Bài 1: Điền vào khu vực trống who, which or that

Điền vào vị trí trống mệnh đề xác minh và không xác định who, which or that

The men _______ lives next-door are English.The dictionary _______ you gave me is very good.Do you know the girls _______ are standing outside the church?The police are looking for the thief _______ got into my house last night.The chocolate _______ you like comes from the United States.I have lost the necklace _______ my mother gave me on my birthday.A burglar is someone _______ breaks into a house and steals things.Buses _______ go to the airport every half hour.I can’t find the key _______ opens this door.I gave you a book _______ had many pictures.I don’t like the boy _______ Sue is going out with.Did you see the beautiful dress _______ she wore yesterday?The man _______ she is going khổng lồ marry is very rich.This is the ngân hàng _______ was robbed yesterday.He wore a mask _______ made him look like Mickey Mouse.

Bài 2: Điền mệnh đề tình dục who, which or whose

Điền vào vị trí trống mệnh đề quan hệ who, which or whose

He arrived with a friend ______ waited outside in the car.The man ______ điện thoại was ringing & did not know what to do.The oto ______ the robbers escaped in was a BMW.The woman ______ daughter was crying & tried khổng lồ calm her down.The postman ______ works in the village is very old.The family’s ______ car was stolen last week by the Smiths.The cowboy ______ is wearing a red shirt và looks very funny.A bus is a big car ______ carries lots of people.The volunteers, ______ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.Children ______ like music are often good at mathematics.The engineers ______ designed the building & received an award.The girl ______ recited the poem is my niece.The townspeople, ______ pride in their community is well- known, raised enough money to build a new town hall.The Pacific Ocean, ______ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean.The newspaper to lớn ______ we subscribe is delivered regularly.

Bài 3: Đặt who/ whom/ which/ that/ where….

Đặt who/ whom/ which/ that/ where….vào địa điểm trống bên dưới đây

The parents thanked the woman ____had saved their sonThe factory _____closed last week had been there for many yearsTwo men, neither of _____I had been before, came into my office.I like the ice-cream ____they sell in that shopHe ate the food _____ no one else wantedJohn has got a new thiết bị di động phone ____ takes photosThe village _____ I ran out of petrol didn’t have a petrol stationThe job for _____she has applied is in LondonJohn sold his computer, _____he no longer need, lớn his cousinTeddy has two cars, one of ____ is very expensive.

Xem thêm: Mang Thai Hộ Là Như Thế Nào, Phân Biệt Đẻ Thuê Và Mang Thai Hộ

Bài 4: Rút gọn gàng mệnh đề quan hệ

1. The first boy has just moved. He knows the truth.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

2. I don’t remember the man. You said you met him at the canteen last week.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

3. The only thing is how to go home. It makes me worried.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

4. The most beautiful girl lives in the city. I like her long hair very much.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

5. He was Tom. I met him at the bar yesterday.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

6. The children often go swimming on Sundays. They have more không tính tiền time then.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

7. They are looking for the man & his dog. They have lost their way in the forest.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

8. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

9. My wife wants you khổng lồ come to dinner. You were speaking khổng lồ my wife

………………………………………….. ………………………………………….. ……

10. The last man has just returned from the farm. I want to lớn talk lớn him at once.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

11. The students will be awarded the present. The students’ reports are very valuable.

………………………………………….. ………………………………………….. …..

12. The book was a lovely story. I was reading it yesterday.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

13. The botanist will never forget the day. He found a strange plant on that day.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

14. Someone is phoning you. He looked for you three hours ago.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

15. The man works for my father’s company. The man’s daughter is fond of dancing.

………………………………………….. ………………………………………….. ……

Bài 5: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan lại hệ

He worked for a woman. She used to lớn be an artist.They called a doctor. He lived nearby.I wrote an thư điện tử to my sister. She lives in Italy.Linh liked the waiter. He was very friendly.We broke a car. It belonged to my uncle.Ba dropped a cup. It was new.Nam loves books. They have happy endings.I live in a city. It is in the north of Vietnam.The man is in the class. He is wearing a xanh hat.The woman works in a hospital. She is from India.My sister has four sons. She lives in Japan.The man was rude. He was wearing a red shirt.The phone is on the table. It belongs to An.The TV got broken. It was my grandfather’s.The radio was stolen. It was bought 35 years ago.The girl gave Binh his phone. She is his daughter.This is the laptop. My mother has just bought it.That’s the man. His car is a Ferrari.I know the woman. She lives upstairs.It’s the dog. I always talk to him at night.She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.This is the house. General Giap lived here.The flight was canceled. We were going lớn take it.I saw the lady in the shop. She was Vicki Zhao.The man is a director. His dog is sick.My violin is missing. It was my birthday present.I first learned English from a book. I’ve just reread it.The police officer has just arrested a man. He robbed the bank.These are the shoes. I bought them at HCMC.

Bài 6: kết hợp hai câu bằng phương pháp sử dụng mệnh đề quan hệ

She bought the car. Her father had recommended it.He lost the pen. I had given it to him.We called the delivery company. Nga often uses it.Lam met a girl. I used to lớn employ her.Chi called the lawyer. My mother knows him.He brought a woman. I worked with her last year.We employed the pianist. Nhị introduced her.The cake is on the table. I bought it.The book belongs to Lan. Và found it under the chair.The food was delicious. Huy cooked the food.The bike was stolen. My parents gave me a bike.The man was arrested. I reported him to the police.The teacher was right. Ngan asked him about her problem.The writer was very pretty. My brother dated her.The secretary is in the office. Dzung likes her.We ate food. I bought the food.

Đáp án đề luyện tập về mệnh đề quan liêu hệ

Bài 1: Điền vào khu vực trống mệnh đề xác minh và không xác định who, which or thatThe men ___who___ lives next-door are English.The dictionary ___which___ you gave me is very good.Do you know the girls ___who___ are standing outside the church?The police are looking for the thief ___who___ got into my house last night.The chocolate ___which___ you like comes from the United States.I have lost the necklace ___which___ my mother gave me on my birthday.A burglar is someone ___that___ breaks into a house và steals things.Buses ___that___ go to the airport run every half hour.I can’t find the key ___which___ opens this door.I gave you a book ___which___ had many pictures.I don’t like the boy ___who___ Sue is going out with.Did you see the beautiful dress ___which___ she wore yesterday.The man ___whom___ she is going khổng lồ marry is very rich.This is the bank ___which___ was robbed yesterday.He wore a mask ___which___ made him look lượt thích Mickey Mouse.Bài 2: Điền vào vị trí trống mệnh đề tình dục who, which or whoseHe arrived with a friend ___who___ waited outside in the car.The man ___whose___ mobile was ringing did not know what to lớn do.The car ___which___ the robbers escaped in was a BMW.The woman ___whose___ daughter was crying tried khổng lồ calm her down.The postman ___who___ works in the village is very old.The family ___whose___ car was stolen last week is the Smiths.The cowboy ___who___ is wearing a red shirt looks very funny.A bus is a big oto ___which___ carries lots of people.The volunteers, ___whose___ enthusiasm was obvious, finished the work quickly.Children ___who___ lượt thích music are often good at mathematics.The engineers ___who___ designed the building received an award.The girl ___who___ recited the poem is my niece.The townspeople, ___whose___ pride in their community is well-known, raised enough money to lớn build a new town hall.The Pacific Ocean, ___which___ might have been crossed by raft during the Stone Age, is the world’s largest ocean.The newspaper lớn ____which___ we are delivered regularly.Bài 3: Đặt who/ whom/ which/ that/ where…. Vào vị trí trốngThe parents thanked the woman _who/that___had saved their sonThe factory _which/that____closed last week had been there for many yearsTwo men, neither of __whom___I had been before, came into my office.I lượt thích the ice-cream __that/which__they sell in that shopHe ate the food __that/which___ no one else wantedJohn has got a new mobile phone _that/which___ takes photosThe village __where___ I ran out of petrol didn’t have a petrol stationThe job for _which____she has applied is in LondonJohn sold his computer, __which___he no longer need, to lớn his cousinTeddy has two cars, one of __which__ is very expensive.Bài 4: Rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệThe first boy who knows the truth has just moved.I don’t remember the man whom you said you met at the canteen last week.The only thing which makes me worried is how lớn go home.The most beautiful girl, whose long hair I lượt thích very much, lives in this city.The man whom I met at the bar yesterday was Tom.The children often go swimming on Sundays when they have much không tính phí time.They’re looking for the man và his dog that have lost the way in the forest.The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.My wife, whom you were speaking to, wants you lớn come to dinner.I want lớn talk lớn the last man who has just returned from the farm.The students whose reports are very valuable will be awarded the present.The book which I was reading yesterday was a lovely story.The botanist will never forget the day when he found a strange plant.The person who looked for you three hours ago is phoning you.The man whose daughter is fond of dancing works for my father’s company.Bài 5: Viết lại câu thực hiện mệnh đề quan lại hệHe worked for a woman who used to lớn be an artistThey called a doctor who lived nearbyI wrote an email to my sister who lives in ItalyLinh liked the very friendly waiter.We broke a car that belonged lớn my uncle.Ba dropped a new cup.Nam loves books that have happy endings.I live in a city that is in the north of Vietnam.The man who is wearing a xanh hat is in the class.The woman who is from India works in a hospital.My sister who lives in japan has four sons.The man who was wearing a red shirt was rude.The phone that belongs to lớn An is on the table.The TV that was my grandfather’s got broken.The radio that was bought 35 years ago was stolen.The girl who gave Binh his phone is his daughter.This is the máy vi tính which my mother has just bought.That’s the man whose car is a Ferrari.I know the woman who lives upstairsIt’s the dog that I always talk khổng lồ at night.She opened the cupboard where she kept her best glasses.This is the house where General Giap lived.The flight that we were going lớn take was canceled.The lady that I saw in the cửa hàng was Vicki Zhao.The man whose dog is sick is a director.The violin that was missing was my birthday present.I’ve just reread the book which I first learned English from.The police officer has just arrested the man who robbed the bank.These are the shoes that I bought in HCMC.

Trên phía trên là toàn bộ nội dung của Mệnh đề quan hệ nam nữ – Relative clauses và bài xích tập gồm đáp án. Việc mày mò về mệnh đề quan hệ giới tính rất xẻ ích. Không chỉ khiến cho bạn trong những bài kiểm tra quan trọng mà trên đây còn là vấn đề ngữ pháp liên tục áp dụng trong bài bác thi IELTS Writing, bên cạnh đó còn rèn cho mình kỹ năng giao tiếp tốt. Chúc chúng ta ôn luyện tập tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

 • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

 • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

 • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.