Bài Tập Cơ Sở Dữ Liệu Quản Lý Sinh Viên

Đây là mẫu mã 25 ví dụ về phần SQL Quản Lý Sinc Viên của môn Cơ Ssinh hoạt Dữ Liệu nhưng Tâm Gà đang vừa lên bài tập, vừa giải luôn luôn cho các bạn. Phần còn lại, bạn xem giúp Tâm Gà, coi bản thân giải đúng chưa nhé. Nếu giải không đúng thì phản hồi vào dòng form dưới, nhằm mình coi không nên ở đâu, bản thân còn sửa cho các bạn không giống theo dõi nữa. Nói chứ đọng, môn học này hơi giỏi, tuy thế chua tởm nơi, thiết đặt code cho sẽ, dìm nút Play nó không chạy, là xác định thi rớt môn này rồi kia. Xin chúc đến các bạn chớ bị xui vượt, trong phần tranh tài hoàn thành môn Hệ Cơ Snghỉ ngơi Dữ Liệu Squốc lộ này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên


*

*

Giờ thì coi sơ qua mẫu đề này nhé.Cho lược đồ CSDL cai quản điểm sinh viên, bao gồm các lược vật quan hệ giới tính sau:SinhVien(MaSV, HoTen, Nu, NgaySinch, MaLop, HocBong, Tinh)Lop(MaLop, TenLop, MaKhoa)Khoa(MaKhoa, TenKhoa, SoCBGD)MonHoc(MaMH, TenMH, SoTiet)KetQua(MaSV, MaMH, DiemThi)lấy một ví dụ 1: Liệt kê list những lớp của khoa, công bố đề xuất Malop, TenLop, MaKhoaSELECT *FROM Loplấy ví dụ như 2: Lập danh sách sinch viên gồm: MaSV, HoTen, HocBongSELECT MaSV, Hoten, HocBongFROM SinhVienví dụ như 3: Lập danh sách sinc viên tất cả học tập bổng. Danh sách phải MaSV, Nu, HocBongSELECT MaSV, Nu, HocBongFROM SinhVienWHERE HocBong>0lấy một ví dụ 4: Lập list sinc viên thanh nữ. Danh sách đề xuất những ở trong tính của dục tình sinhvienSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu =Yesví dụ như 5: Lập danh sách sinh viên gồm họ "Trần"SELECT *FROM SinhVienWHERE HoTen Like ‘Trần *’lấy một ví dụ 6: Lập list sinch viên phái nữ tất cả học bổngSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu=Yes AND HocBong>0lấy ví dụ như 7: Lập list sinh viên đàn bà hoặc list sinc viên gồm học bổngSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu=Yes OR HocBong>0Ví dụ 8: Lập list sinc viên gồm năm sinc từ bỏ 1978 mang lại 1985. Danh sách yêu cầu các ở trong tính của tình dục SinhVienSELECT *FROM SinhVienWHERE YEAR(NgaySinh) BETWEEN 1978 AND 1985ví dụ như 9: Liệt kê danh sách sinch viên được bố trí tăng nhiều theo MaSVSELECT *FROM SinhVienORDER BY MaSVlấy một ví dụ 10: Liệt kê danh sách sinh viên được thu xếp bớt dần dần theo HocBongSELECT *FROM SinhVienORDER BY HocBong DESCVí du11: Lập danh sách sinh viên có điểm thi môn CSDL>=8SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, Nu, NgaySinc, DiemThiFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE MaMH = ‘CSDL’ AND DiemThi>=8Ví du 12: Lập danh sách sinc viên có học tập bổng của khoa CNTT. Thông tin cần: MaSV, HoTen, HocBong,TenLopSELECT MaSV, HoTen, HocBong, TenLopFROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLopWHERE HocBong>0 AND MaKhoa ="CNTT"Ví du 13: Lập danh sách sinh viên có học tập bổng của khoa công nghệ thông tin. tin tức cần: MaSV, HoTen, HocBong,TenLop, TenKhoaSELECT MaSV, HoTen, HocBong, TenLop,TenKhoaFROM ((Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLop) INNER JOIN Khoa ON Khoa.MaKhoa=Lop.MaKhoa)WHERE HocBong>0 AND Khoa.MaKhoa ="CNTT"ví dụ như 14: Cho biết số sinch viên của từng lớpSELECT Lop.MaLop, TenLop, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLopGROUP.. BY Lop.MaLop, TenLopví dụ như 15: Cho biết con số sinh viên của mỗi khoa.SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUPhường BY Khoa.MaKhoa, TenKhoalấy ví dụ như 16: Cho biết số lượng sinc viên con gái của từng khoa.

Xem thêm: Xét Nghiệm Afp Tầm Soát Ung Thư Gan Bằng Xét Nghiệm Alpha Fetoprotein (Afp)

SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((SinhVien INNER JOIN Lop ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop) INNER JOIN khoa ON KHOA.makhoa = SinhVien.makhoa)WHERE Nu=YesGROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaví dụ như 17: Cho biết tổng chi phí học tập bổng của mỗi lớpSELECT Lop.MaLop, TenLop, Sum(HocBong) as TongHBFROM (Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Lop.MaLop, TenLoplấy ví dụ như 18: Cho biết tổng số tiền học bổng của mỗi khoaSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHBFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP.. BY Khoa.MaKhoa, TenKhoalấy ví dụ như 19: Lập danh sánh hầu như khoa có rất nhiều hơn 100 sinc viên. Danh sách cần: MaKhoa, TenKhoa, SoluongSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Count(MaSV) >100ví dụ như 20: Lập danh sánh rất nhiều khoa có rất nhiều hơn 50 sinch viên nàng. Danh sách cần: MaKhoa, TenKhoa, SoluongSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)WHERE Nu=YesGROUP.. BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Count(MaSV)>=50Ví dụ 21: Lập danh sách hồ hết khoa có tổng tiền học tập bổng >=1000000.SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHBFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Sum(HocBong)>= 1000000Ví dụ22: Lập list sinch viên có học tập bổng cao nhấtSELECT SinhVien.*FROM SinhVienWHERE HocBong>= ALL(SELECT HocBong From Sinhvien)Ví dụ 23: Lập list sinh viên tất cả điểm thi môn DataBase cao nhấtSELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThiFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE KetQua.MaMH= ‘CSDL’ AND DiemThi>=ALL(SELECT DiemThi FROM KetQua WHERE MaMH = ‘CSDL’)lấy ví dụ 24: Lập list đa số sinh viên không có điểm thi môn DataBase.SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThi,MaMHFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE SinhVien.MaSV NOT In (Select MaSV From KetQua Where MaMH="CSDL")Ví dụ 25: Cho biết những khoa như thế nào có tương đối nhiều sinh viên nhấtSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count() AS SoLuongSVFROM (Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.MaKhoa = Lop.MaKhoa) INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLopGROUPhường BY Khoa.MaKhoa, Khoa.TenKhoaHaVing Count(MaSV)>=All(Select Count(MaSV) From ((SinhVien Inner Join Lop On Lop.Malop=SinhVien.Malop)Inner Join Khoa On Khoa.MaKhoa = Lop.MaKhoa )Group By Khoa.Makhoa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

  • Tìm bạn tình giải quyết sinh lý ở hà nội

  • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

  • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

  • x