Bài Giảng Mối Quan Hệ Giữa Các Hợp Chất Vô Cơ

... Là Na22SOSO44 BÀI 12 _ TIẾT 17BÀI 12 _ TIẾT 17MỐI quan tiền HỆMỐI quan lại HỆGIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠGIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ ĐIỂM THƯỞNG bài bác học đã mất ! những em về nhà ... Loãng có mặt loãng sinh ra ::a) chất khí cháy được vào KK ?a) hóa học khí cháy được vào KK ?b )chất khí làm đục nước vôi trong?b )chất khí làm đục nước vôi trong?c) dung dịch blue color lam ... 11:Câu 11: Chọn các cặp hóa học sau Chọn những cặp hóa học sau đây, cặp hóa học nào phản nghịch ứng được đây, cặp chất nào làm phản ứng được với nhau:với nhau:A. Cu(OH)2 vaø CaCO3B.KOH vaø Na2CO3C.Zn(OH)2...

Bạn đang xem: Bài giảng mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ


*

... KNO3Kiểm tra bài cũ Tiết18 - bài xích 12: mối quan lại hệ giữa những một số loại hòa hợp hóa học I. côn trùng quan tiền hệ giữa các một số loại hợp chất HÃy lựa chọn các chất say mê hợp điền vào sơ đồ vật sau: 1 2 3 4 5 6 ... - bài 12: côn trùng quan tiền hệ giữa các một số loại hòa hợp hóa học Sơ đồ dùng đầy đủ: 1 2 3 4 5 6 7 9 8MuèiOxit bazoOxit axitBazoAxit Tiết18 - bài bác 12: mối quan lại hệ thân các nhiều loại hợp chất PTHH minh ... 3KNO35. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4  Fe2(SO4)3 + 6 H2O Mối quan tiền hệ giữa các loại hợp hóa học thân những loại thích hợp hóa học oxit, axit, bazo, muối có sự thay đổi hoá học tương hỗ với...

Xem thêm: Dinh Dưỡng Giúp Vết Thương Mau Lành Sẹo, Vết Thương Mau Lành Hơn Nhờ Dinh Dưỡng Tốt


*

... những dung dòch treân . Tiết 17 – bài bác 12 : MỐI quan HỆ GIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ I/ côn trùng quan hệ giữa những vừa lòng hóa học :Muối Oxit bazơBazơOxit axitAxit cần sử dụng mũi tên vẽ sơ trang bị mọt ... AxitAxit sử dụng mũi tên vẽ sơ thứ mọt liên hệ thân các vừa lòng chất : Oxit axit, oxit bazô , axit , bazô vaø muoái ?? Bài tập 3 : ngừng chuổi các phương trình hoá học sau :(2) CuO ... Xem lại phần đa tính hóa học đang học về : oxit , axit , bazơ , muối hạt .Chuẩn bị bài bác rèn luyện , làm các bài tập trong SGK Bài tập 2 : Hoà tan trọn vẹn 200 ml dung dòch NaOH 1M i dung dòch muoái...
*

... Muối(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Từ muối bột  oxit axit:Từ muối bột  oxit bazơ:CaCO3  CaO + CO 2:t0 NaHCO3  Na2 CO 3 + CO 2 + H2O2t0 MÔN chất hóa học MÔN hóa học lớplớp 9B 9BKÍNH ... ?OxitOxitAxitAxitBazơBazơMuốiMuốiCaOSO2Fe2O3HClH2SO4NaOHCu(OH)2Na2 CO 3 MgCl2KNO3 MỐI quan lại HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠMỐI quan liêu HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠTiết 17 I. Côn trùng quan liêu hệ giữa các loại hợp chất ... 17 I. Mọt quan hệ giữa những loại hợp chất vô cơ:II. Những phản ứng chất hóa học minh họa:Bài tập 5: III. Luyện tập:Bài tập 2/41 (SGK): MỐI quan tiền HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠMỐI quan HỆ GIỮA...
*

*

... ,+ Tiết1 7 - bài 12&Mối quan lại hệ giữa các loại hợp hóa học % -/ 0-1 &'()*+,2"34Oxit axitBazoAxit Tiết1 7 - bài xích 12&Mối quan liêu hệ thân những các loại đúng theo chất 3FGFGFGFGFGFG'? ... HòaCO2SO3Na2OCuONaOHKOHHNO3HClO3HClH2SNa2CO3Ba3PO4Cu(OH)2Fe(OH)3NaHCO3BaH2PO4 Tiết1 7 - bài xích 12&Mối quan hệ thân các các loại hòa hợp hóa học JGD1? '? B? BB? B
B? BABA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠÔXÍTAXÍTBAZƠ MUỐIÔXÍTAXÍTÔXITBAZƠAXITCó ... Bazơ+Axít+Ôxítaxít+Muối+Muối Tiết1 7 - bài bác 12&Mối quan lại hệ giữa những một số loại đúng theo hóa học CG?POM3K!"0P N B)PEFLMC!"*Q7#C+&%C!&'R:0PSLM-$&')*Q7 #-+ &% -! &'TR:UR50 -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • So sánh và chỉ ra mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng

  • Bài tập cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên

  • Sách sinh lý đại học y dược tphcm pdf

  • Câu hỏi trắc nghiệm vật lý lý sinh y học

  • x